Eerstehulpverlening

eerste hulpverlening

Eerstehulpverlening op het werk is een noodzaak. Want als er een ongeval gebeurt of indien iemand onwel wordt, is het kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. 

 

Organisatie van de eerstehulpverlening

Om de eerstehulpverlening op het werk in goede banen te leiden, zijn maatregelen vereist. Deze maatregelen zijn erop gericht om

- de werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn, zo spoedig mogelijk eerste hulp te verlenen en indien nodig de diensten buiten de onderneming gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden, of een verzorgingsinstelling te alarmeren;
- voor zover er geen tegenindicaties bestaan, er voor te zorgen dat de betrokken werknemers vervoerd worden, naargelang het geval hetzij naar het verzorgingslokaal, hetzij naar hun woning, of naar een geschikte of vooraf bepaalde verzorgingsinstelling;
- de nodige contacten te leggen met de diensten buiten de onderneming gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden en de verzorgingsinstellingen waarop een beroep kan worden gedaan, opdat de betrokken werknemers zo snel mogelijk de gepaste medische hulp zouden bekomen.

Meer informatie
Organisatie van de eerstehulplening op het werk: wat zegt de wetgeving?