Ability management

Disability management

Het aan het werk houden of re-integreren van werknemers met (langdurige) gezondheidsproblemen stelt ondernemingen voor een belangrijke uitdaging. Daarom is (dis)ability management een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Wat is Ability Management?

Ability of Disability Management is een systematische en doelgerichte aanpak op de werkplek, die de jobretentie en re-integratie van werknemers wil vergemakkelijken door een gecoördineerde inspanning, die rekening houdt met de individuele noden van de werknemer, de werkplekomstandigheden en het wettelijk kader.

Ability Management steunt op twee pijlers:

  • een systematische aanpak op het niveau van de organisatie, namelijk een systeem waarbinnen de jobbehoud- en re-integratietrajecten proactief, consequent en doelgericht aangepakt en begeleid worden.
  • gecoördineerde inspanningen op niveau van het individu, namelijk ondersteuning en coaching bij het re-integratietraject.

Meer over (Dis)Ability Management

Ability Management: wat doen?

De ontwikkeling en uitvoering van een Ability Management beleid vergt een maatgerichte aanpak. Concreet worden daarbij een aantal stappen doorlopen. 

  • Stap 1: Engagement van het management
  • Stap 2: Werkgroep oprichten
  • Stap 3: Vertrekpunt en prioriteiten bepalen
  • Stap 4: Uitwerken van acties
  • Stap 5: Uitvoeren
  • Stap 6: Evaluatie en bijsturing

In het kader van het project DM@work zijn vier handboeken uitgewerkt met praktische hulpmiddelen voor het uitwerken van een DM-beleid. U kan de handboeken hier downloaden.

Is Ability Management verplicht?

De wetgeving over (dis)ability management is behoorlijk complex en de bevoegdheden zitten verspreid over de verschillende niveaus. Verscheidene teksten bieden aanknopingspunten voor het (verplicht) uitwerken van een beleid en het ondersteunen van maatregelen voor individuele maatregelen. Een overzichtstabel kan u hier terugvinden.