Agressie

agressie/geweld op het werk

Wat is agressie of geweld op het werk?

Met agressie of geweld op het werk worden alle daden van agressie t.o.v. werknemers bedoeld. Dit is een vrij ruime omschrijving.
Agressie omvat
- elke daad van agressie t.o.v. werknemers
- zowel fysieke bedreigingen of aanvallen als psychische bedreigingen zoals vernederingen, beschimpingen en beledigingen
- zowel eenmalige als herhaalde feiten
- meestal gezien als een bedreiging van (een) dader(s) van buitenaf

Uit deze omschrijving blijkt dat met agressie op het werk niet hetzelfde wordt bedoeld als pesten op het werk aangezien pestgedrag herhaalde feiten omvat van onrechtmatige gedragingen die een aantasting van de waardigheid of de integriteit van een werknemer met zich meebrengen.

Agressie kan zowel verbaal zijn (uitschelden, bedreigen), non-verbaal (stalken), als fysiek geweld zijn.

 

Wettelijke verplichtingen inzake agressie op het werk

Geweld op het werk is opgenomen in de begrippen van welzijn op het werk en maakt deel uit van ppsychosociale risico's op het werk.

Inzake geweld op het werk leggen deze wettelijke bepalingen de werkgever volgende verplichtingen op:
• De aanstelling van een preventieadviseur psychosociale aspecten en eventueel een vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft o.a. een taak bij het melden en het behandelen van de feiten van geweld. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers doen verplicht een beroep op hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
• Het nemen van de nodige maatregelen om een einde te stellen aan de feiten van geweld
•  De werkgever voert een preventiebeleid t.o.v. deze problematiek (inventarisatie, evaluatie en het nemen van de noodzakelijke preventiemaatregelen). Deze procedures moeten worden opgenomen in het Arbeidsreglement
• Het nemen van de nodige maatregelen voor de opvang van eventuele slachtoffers;
• Het vastleggen van de procedures voor klachten (met nadruk op interne procedures). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en informale interventies;
• Het bijhouden van een register met de feiten van geweld op het werk; dit register wordt bijgehouden wanneer er contact is met publiek bv. kassier, ...

Lees ook Beleid geweld op het werk in de wetgeving

Lees ook PreventMemo - Geweld op het werk

Referenties naar de wetgeving

Wet welzijn Hoofdstuk V bis: Bijzondere bepalingen betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk van de wet welzijn.

gecoördineerde versie van de wettekst via PreventLex

- Codex welzijn op het werk, Boek I Algemene beginselen, Titel 3 Preventie van psychosociale risico's op het werk (voorheen KB van van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk)

gecoördineerde versie van Codex, Boek I, Titel 3