Europese Commissie: Initiatieven inzake veiligheid en gezondheid op het werk

In 2012 startte de Europese Commissie met een grondige evaluatie van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van het Refit-programma. De doelstelling van Refit is de EU-wetgeving toegankelijker en effectiever te maken. Op 10 januari 2017 kondigde de Commissie nieuwe maatregelen aan om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de EU te bevorderen.

Waarom nieuwe maatregelen?
Investeringen in gezondheid en veiligheid op het werk, komen zowel de werknemer als de werkgever ten goede. Het aantal ongevallen en werkgerelateerde ziekten neemt immers af. Zo is er in de EU sinds 2008 een daling van het aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen met ongeveer 25%. Ook het aantal werkgerlateerde gezondheidsproblemen is gedaald. Dat neemt niet weg dat er nog steeds veel werk aan de winkel is. Uit het evaluatierapport dat de EU Commissie maakte over de toepassing en de gevolgen van de regelgeving blijkt dat door de implementatie van de kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen positieve resultaten zijn geboekt. De arbeidsomstandigheden zijn gunstig geëvolueerd.

Concreet
De Commissie kondigt de initiatieven voor de volgende jaren aan in het document Veiliger en gezonder werk voor iedereen - Modernisering van de wetgeving en het beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op het werk (COM(2017) 12, 10 januari 2017).
Hierin worden drie prioriteiten aangegeven:
1) Het intensiveren van de strijd tegen beroepsgerelateerde kanker via wetgevingsvoorstellen, in combinatie met meer richtsnoeren en bewustmaking.
2) Het ondersteunen van ondernemingen bij de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk, in het bijzonder voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.
3) Het in samenwerking met de lidstaten en sociale partners schrappen of herzien van verouderde voorschriften en het heroriënteren van de inspanningen op het waarborgen van een betere en bredere bescherming, naleving en handhaving in het veld.

Kader

De bovengenoemde maatregelen passen binnen de werkzaamheden van de Commissie voor de totstandbrenging van de Europese pijler van sociale rechten om de EU-wetgeving aan te passen aan de veranderingen van de werkpatronen en de maatschappij. Tijdens de raadplegingen en debatten over deze pijler werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk gezondheid en veiligheid op het werk zijn en is de nadruk gelegd op preventie en handhaving. De maatregelen werden opgesteld in nauwe samenwerking met belanghebbenden op alle niveaus, voornamelijk met de sociale partners.

Bron
Veiliger en gezonder werk voor iedereen - Modernisering van de wetgeving en het beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op het werk (COM(2017) 12, 10 januari 2017).

 

: PreventMail, PreventActua 02/2017
: EU