Preventiecultuur

De jongste jaren heeft de term ‘preventiecultuur’ steeds meer ingang gevonden in de preventiewereld.

Het preventiebeleid van een onderneming is er op gericht om zo veel mogelijk arbeidsongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Om dit te bereiken is het eerst en vooral van belang om alle risico’s, gelinkt aan alle bedrijfsprocessen en –activiteiten, in kaart te brengen, te evalueren en gepaste technische en organisatorische preventiemaatregelen te plannen en te implementeren. De praktijk leert echter dat dit niet voldoende is. Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen.

Meer over wat is preventiecultuur?

Preventiecultuur analyseren
Het analyseren van de preventiecultuur kan helpen om op een andere manier naar het veiligheidsgebeuren en het preventiebeleid binnen een organisatie te kijken. Het gaat om het referentiekader dat bepaalt hoe men zich gedraagt, hoe men met elkaar omgaat, of men praat over veiligheid, en hoe men omgaat met risico’s.
Om het preventiebeleid en de -cultuur in een onderneming te versterken, moet voor iedereen duidelijk zijn welke prioriteit veiligheid krijgt, wat getolereerd wordt en wat niet. Een analyse van de veiligheidscultuur kan hier klaarheid in scheppen.

Zie ook Nosacq

Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur versterken