Persoonlijke bescherming

Een persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Hieronder vallen ook alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen. Pbm’s kunnen enkel gebruikt worden wanneer de risico’s niet kunnen verwijderd worden aan de bron of onvoldoende kunnen beperkt worden met maatregelen, methodes of procedures in de werkorganisatie of door collectieve beschermingsmiddelen.
 

Basiseisen voor pbm's

- geschikt zijn voor de te voorkomen risico's, zonder zelf een vergroot risico in te houden;
- in overeenstemming zijn met de omstandigheden op de arbeidsplaats;
- aanpasbaar zijn aan de drager (bv. veiligheidsbril met; orthopedische veiligheidsschoenen); 
- aangepast aan de karakteristieken van de drager (ergonomische eisen, comfort, gezondheid,…);  
- compatibel zijn met elkaar zonder in te boeten aan efficiëntie als meerdere pbm's tegelijkertijd gedragen moeten worden;
- voldoende gereinigd, ontstoft of gedesinfecteerd worden bij elke verandering van gebruiker als ze achtereenvolgens door verschillende werknemers worden gebruik. In principe zijn pbm’s persoonlijk.

 

Relevante wetgeving

- KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS van 14 juli 2005, Codex, Titel VII, Hoofdstuk II): dit KB regelt het gebruik van pbm’s en richt zich tot werkgevers, hiërarchische lijn en werknemers. Bijlage II somt de werkomstandigheden op waarbij pbm’s verplicht gebruikt moeten worden.

lees de gecoördineerde teksten (PreventLex)


- KB van 31 december 1992 betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS van 4 februari 1993): dit KB omschrijft de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, en de procedures dat de fabrikanten moeten volgen om pbm’s op de markt te mogen brengen. Pbm’s die aan dit besluit voldoen, dragen de CE-markering.

Het KB over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is de omzetting van de Europese richtlijn 89/686. Deze richtlijn wordt vervangen door een Europese verordening 2016/425

lees de gecoördineerde teksten van het KB van 31 december 1992 (PreventLex)

lees Een nieuwe pbm-verordening, wat nu?