Evaluatie van Europese richtlijnen inzake welzijn op het werk

In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelde Prevent, in samenwerking met twee Duitse partners, KOOP en Infratest, een methodologie voor de evaluatie van Europese OSH richtlijnen, toepasbaar op alle lidstaten.

De methodologie introduceert een evaluatie model, dat is gebaseerd op de chronologische volgorde en de dynamiek van het wetgevingsproces. De evaluatie heeft betrekking op alle opeenvolgende stappen van het wetgevingsproces: de initiële relevantie, de voorbereiding van de wetgeving, de implementatie en de impact.

Om elk van de opeenvolgende stappen te evalueren is een set van 17 vragen en deelvragen opgesteld. Zij vormen het kader van de evaluatie methodologie. Elke vraag komt overeen met een specifiek aspect van de evaluatie, en vormt een zogenaamde indicator. Indicatoren zijn nodig om te beschrijven in welke mate  de wetgeving heeft bijgedragen tot het bereiken van de doelstellingen.

De methodologie werd ook getest op de arbeidsplaatsenrichtlijn 89/654/EEG door middel van een literatuuronderzoek, bevragingen bij een representatief staal van werkgevers en werknemers in 5 EU-landen en stakeholder interviews in EU-27 en een aantal EFTA landen.