Preventie van ongevallen bij bouw-kmo's

In antwoord op een parlementaire vraag van 14 juni 2016 betreffende het bestaan van een specifiek plan om het preventiebeleid bij de kmo’s van de bouwsector te verbeteren, heeft de minister van Werk benadrukt dat er al overeenkomsten en tools bestaan.

Parlementaire vraag
De parlementaire vraag baseert zich op een mededeling van verzekeringsmaatschappij Baloise Insurance eind april 2016: het aantal zware arbeidsongevallen (ongevallen waarvoor de uitbetaling 250.000 euro of meer bedraagt; dit zijn ongevallen met dodelijke afloop of langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg), is, ondanks een forse daling van het aantal arbeidsongevallen in het algemeen, ongeveer gelijk gebleven, met uitzondering van de kleinste bedrijven van de bouwsector. Hier is het percentage zware ongevallen in bedrijven met minder dan 20 werknemers dubbel zo hoog dan in bedrijven met meer dan 20 werknemers. Volgens de verzekeringsmaatschappij, komt dat door de afwezigheid van een gespecialiseerde preventieadviseur (in de kleinere bedrijven vervult de bedrijfsleider zelf die rol) en heeft Baloise Insurance besloten een app te lanceren om de werkgevers te helpen ongevallen te voorkomen.

Vandaar de vraag aan minister van Werk: "Bestaat er een specifiek plan om het preventiebeleid bij de kmo’s van de bouwsector te verbeteren?".

Protocole de collaboration pour la construction
De Minister van Werk benadrukt dat er een geactualiseerde versie van een samenwerkingsconvenant inzake welzijn op het werk in de bouwsector tussen de sociale partners, NAVB-CNAC Constructiv en FOD WASO ondertekend werd op 28 april 2016. Deze herziene convenant beoogt om een belangrijke vooruitgang te kunnen boeken op het vlak van de verbetering van het welzijn op het werk in de bouwsector, via verschillende initiatieven (het verstrekken van technische informatie, sensibilseringsacties, opleiding,…). Het uiteindelijke doel is de bouwondernemingen ervan te overtuigen dat het voeren van een efficiënt en effectief welzijnsbeleid een essentieel onderdeel uitmaakt van moderne bedrijfsvoering.

OiRA
FOD WASO en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk lanceerden in november 2015, het risicoanalyseinstrument OiRA voor de bouwsector. Deze online tool geeft ondernemingen, vooral kleine bouwondernemingen, de mogelijkheid om de risico's inzake welzijn op het werk op een eenvoudige en efficiënte manier te boordelen.
De OiRA bouw kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties van de bouwsector, NAVB-CNAC Constructiv,
Prevent en FOD WASO. Deze tool is dus goed aangepast aan de specifieke kenmerken van de bouwsector, zoals werken op een werf, onderaanneming, de diversiteit van de profielen van de werknemers en de activiteiten en de bijzondere verplichtingen op het vlak van veiligheidscoördinatie.

OiRA Bouw in twee woorden
De risico's kunnen systematisch worden geïdentificeerd via de tool. De risico's die worden behandeld hebben onder andere betrekking op het werken op hoogte, blootstelling aan geluid, trillingen en stof, het manueel hanteren van lasten en het gebruik van gevaarlijke producten. Daarnaast kan de OIRA ook dienstig zijn bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een 'op maat gemaakt' actieplan.
Het programma is gratis downloadbaar op www.oiraproject.eu

 

Effecten van het KB Tarifering
De Minister van Werk geeft nogg aan dat de micro-ondernemingen niet vergeten werden bij de uitwerking van de nieuwe tariferingsregels voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Deze regels, die op 1 januari 2016 in voege getreden zijn, kennen inderdaad voordelige tarieven toe aan micro-ondernemingen (maximum vijf werknemers) waarbij zij dezelfde dienstverlening krijgen als kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor zullen zij een beter preventiebeleid in hun onderneming kunnen ontwikkelen dat beter afgestemd is op hun specifieke noden.


Bron: Parlementaire vraag DO 2015201609235 van 14 juni 2016
 

: PreventActua 19/2016
: Bouw