Asbest

Asbest: wacht niet tot het stof gaat liggen*

Naar aanleiding van een voorlopig akkoord tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement over strengere regels voor blootstelling aan asbest, en de wijziging aan titel 3 Asbest van boek VI van de codex, sprak Prevent met Maarten Van Buel, voorzitter van de Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven.

Asbest: op weg naar een verlaging van de grenswaarde?

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten een standpunt innemen over het voorstel van de Europese Commissie om de asbestrichtlijn te herzien. De voorgestelde revisie heeft als doel de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling te verlagen van 100.000 naar 10.000 vezels/m³. Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) rapporteert over de stand van zaken.

Codexbepalingen over asbest aangepast

Op 27 februari 2023 verscheen een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad met aanpassingen aan de bepalingen over asbest in de Codex welzijn op het werk.

Quiz: Wat weet jij over asbest?

Instructiefiche: Nuttige links en tools

Dossier: Asbest – wat is het?

Jaarlijks sterven in Europa 70.000 tot 90.000 mensen door asbestblootstelling op het werk. Asbest maakt niet alleen werknemers ziek, ook bezoekers die aanwezig zijn in gebouwen waarin asbestvezels aanwezig zijn, kunnen slachtoffer worden. Daarom geldt in België sinds eind 2001 een verbod op de vervaardiging, het gebruik en het op de markt brengen van producten die asbest bevatten. 

Duitsland: Asbestbevattende lijmlagen bedekken is verboden

Na het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking blijven er vaak resten van asbesthoudende lijm achter. Een Duitse rechtbank heeft op grond van de wetgeving inzake gevaarlijke stoffen bepaald dat deze lijm, die tot 15% asbest kan bevatten, niet mag blijven zitten, ook al is hij afgedekt of verzegeld.

Asbest: Raad akkoord over betere bescherming van werknemers

Op 8 december 2022, heeft de Raad van ministers van Werkgelegenheid zijn standpunt bepaald over een voorstel om de EU-wetgeving ter bescherming van werknemers tegen de risico's van asbest aan te scherpen. De Raad heeft verzocht om lagere blootstellingsniveaus en een gevoeligere methode om asbestvezels te tellen.

Frankrijk: eierstok- en strottenhoofdkanker door blootstelling aan asbest binnenkort erkend als beroepsziekte?

Na België en Nederland zou ook Frankrijk van plan zijn kankers die verband houden met de blootstelling aan asbest, als beroepsziekten te erkennen. Het Anses, het Franse nationale agentschap voor volksgezondheid, kwam in een studie tot de conclusie dat er een bewezen oorzakelijk verband bestaat tussen eierstok- en strottenhoofdkanker en beroepsmatige blootstelling aan asbest.

Asbest: globale strategie

In haar mededeling ‘Towards an asbestos-free future’ van 28 september 2022 stelt de Europese Commissie een globale strategie voor de bestrijding van asbest voor, gaande van een verlaging van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling over veilige asbestverwijdering  tot de verwerking van asbestafval. Die maatregelen kaderen binnen de resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2021 betreffende de bescherming van werknemers tegen asbest.