Chemische en biologische agentia

Herziening reeks SOBANE-strategie: gevaarlijke chemische producten en trillingen

De SOBANE-methodiek is een methode om risico’s te analyseren. Over verschillende domeinen werden brochures uitgeschreven die een diepgaandere risicobeoordeling van de probleempunten mogelijk maken aan de hand van de SOBANE-methode. Recent werden enkele van deze brochures herzien.

Opinie: Is een griepvaccin nog wel nodig in tijden van corona?

Enkele weken terug verscheen een opiniestuk van arbeidsarts Edelhart Kempeneers op VRT NWS, waarin hij aangaf dat het griepvaccin in coronatijden nóg belangrijker is. Dit om de druk op ziekenhuizen en het ziekteverzuim te beperken. Maar door de coronamaatregelen daalt toch ook het risico op griep en andere infectieziekten significant? Is een griepvaccin dan niet overbodig? In onderstaand artikel geeft dr. Kempeneers aan waarom een griepvaccin desalniettemin belangrijk blijft.

Britse health and safety consultant krijgt boete voor foutief advies

In het Verenigd Koninkrijk werd een zelfstandige health and safety consultant veroordeeld tot het betalen van een boete omdat hij bedrijven geadviseerd had over technische en complexe materie, waartoe hij niet gekwalificeerd was. Bovendien bleek zijn advies ontoereikend en foutief te zijn.

REACH: vier stoffen geïdentificeerd als zeer zorgwekkend

Vier nieuwe stoffen werden op 25 juni 2020 geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof in het kader van de Europese REACH-verordening.

Lijsten van (mogelijke) hormoonverstoorders online

De website edlists.org, een gezamenlijk initiatief van België, Denemarken, Frankrijk, Nederland en Zweden, informeert bedrijven en stakeholders over stoffen die reeds als hormoonverstoorders zijn geïdentificeerd of die worden beoordeeld voor hormoonverstorende eigenschappen in de EU.

Canadese studie over de gevolgen van pesticiden voor de gezondheid

Het Canadese onderzoeksinstituut voor veiligheid en gezondheid op het werk Robert-Sauvé (IRSST) heeft een deskundigenverslag opgesteld over de gezondheidsimpact van de meest verkochte landbouwpesticiden in Quebec.

Veiligheidsrapport: leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid

De exploitant van een Sevesohogedrempelbedrijf moet een veiligheidsrapport indienen. De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR), dat bevoegd is voor de veiligheid van de werknemers in de Sevesobedrijven (‘interne veiligheid’), publiceerde in juni 2020 de tweede versie van haar ‘Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in het veiligheidsrapport'.

Resorcinol: identificatie als SVHC?

Het Anses (Frans nationaal agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) heeft aangetoond dat resorcinol de schildklierfunctie beïnvloedt en ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid, vooral bij zwangere vrouwen. Voor het agentschap is het dus een bewezen hormoonontregelaar, die op basis van de REACH-verordening als zeer zorgwekkende stof (substance of very high concern – SVHC) moet worden geïdentificeerd.

Meer illegale biociden op Belgische markt sinds coronacrisis

Sinds de aanvang van de Covid-19-crisis is het aantal illegale biociden op de Belgische markt gestegen. Uit controles van de FOD Volksgezondheid blijkt dat heel wat gescreende ontsmettingsmiddelen en alcoholgels geen toelating hebben om in België verkocht te worden of niet erkend zijn om ingezet te worden tegen de verspreiding van Covid-19.

Jobstudenten en SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3

De indeling van SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3 heeft een discussie op gang gebracht over jobstudenten. Aangezien biologische agentia van groep 3 en 4 op de lijst van verboden agentia staan voor jongeren, zou het gevolg kunnen zijn dat jobstudenten uitgesloten worden van heel wat jobs (bv. in de horeca). De FOD WASO legt uit dat dit slechts voor een beperkt aantal jobs het geval is.