Commentaar-norm

Nieuwe versie van EN 353-1 voor valbeveiliging

In 2010 besliste de Europese Commissie dat de norm EN 353-1:2002 niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de pbm-richtlijn. In 2014 verscheen een nieuwe versie van de norm die de tekortkomingen wegwerkte. Eind 2015 is deze versie van de norm opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de pbm-richtlijn. 

Veiligheidssignalering en norm ISO 7010

De norm ISO 7010 Graphical symbols - Safety colours and safety signs bevat een aantal veiligheidstekens die lichtjes verschillen van de Belgische regelgeving rond veiligheids- en gezondheidssignalering. Hoe kan die norm in de ondernemingen toegepast worden? 

Nooddouches: het probleem van het waterdebiet

Uit tests met verschillende waterdebieten van de nooddouches die worden gebruikt in geval van contaminatie door chemicaliën blijkt dat een grotere hoeveelheid water geen garantie is voor een grotere efficiëntie. Met deze vaststelling moet rekening worden gehouden bij de uitwerking van een nieuw deel in de reeks Europese normen voor “nooddouches”.

Valbeschermingsmiddelen

Op 23 maart 2010 trok de Europese Commissie de geharmoniseerde status van de norm EN 353-1 in omdat valbeschermingsmiddelen die gefabriceerd waren volgens deze norm de veiligheid van de gebruiker niet voldoende garanderen. Waarop was deze beslissing gesteund? En wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?

Normen in wetgeving: welke juridische waarde?

Op 16 november 2010 besliste het Nederlandse Gerechtshof van ’s Gravenhage dat normen niets meer zijn dan praktische afspraken voor en door de markt. Ook wanneer wetgeving naar normen verwijst, verandert dit niets aan hun statuut. Maar hoe zit het bij ons? Wordt er in de wetgeving vaak verwezen naar normen en wat betekent dat voor het "statuut" van de norm?

ISO-norm in de strijd tegen musculoskeletale aandoeningen

Musculoskeletale aandoeningen vormen nog steeds een risico op de werkvloer. In de regelgeving is met mondjesmaat iets terug te vinden over deze problematiek. Een ISO-norm geeft richtlijnen voor het manueel hanteren van lasten, een van de basisoorzaken van musculoskeletale aandoeningen.

Nieuw pictogram voor de gevaren van ioniserende straling

De radioactieve bronnen die aan controle ontsnappen (verlies, diefstal, slecht toegangsbeheer) vormen een potentieel stralingsrisico, in het bijzonder voor niet-specialisten. Dit probleem heeft de ISO (International Standards Organisation) gestimuleerd om een nieuw gestandaardiseerd pictogram te ontwerpen als waarschuwing voor de mogelijke gevaren van een radioactieve bron. Dit pictogram kan worden gebruikt als aanvulling bij het ‘radioactieve klaverblad’.