Chemisch risico

Chemische agentia in bedrijven: een beleidsevaluatie-instrument

Alle bedrijven maken gebruik van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld van de onderhoudsproducten die worden gebruikt voor het reinigen van het sanitair in kantoren, het desinfecteren van vloeren in ziekenhuizen of werkvlakken in de voedingsindustrie. Het koninklijk besluit inzake chemische stoffen van 11 maart 2002 heeft een zeer ruim toepassingsgebied, en die toepassing verloopt niet altijd probleemloos. Rik Claes, preventieadviseur bij de externe dienst Premed, verdiepte zich in de moeilijkheden waarmee de bedrijven te kampen hebben.

Het vervangen van gevaarlijke producten

Werken met chemische producten brengt soms gevaren met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De beste preventie is uiteraard de preventie aan de bron: het gebruik van gevaarlijke producten vermijden of zoeken naar een minder gevaarlijk alternatief. Dat laatste is echter niet zo eenvoudig. Elk gebruik van een gevaarlijk product is immers een geval apart en vereist een grondige studie. Een stand van zaken.

Hoe schatten werknemers risico's in? Een onderzoek in de chemische sector

Een team van Belgische wetenschappers heeft de houding van arbeiders in de chemische industrie ten opzichte van chemische risico’s geanalyseerd. Het kwalitatief onderzoek bracht focusgroepen samen en bevroeg hen over hoe ze zelf risico's inschatten en hoe ze daar mee omgaan. Uit de resultaten komen interessante conclusies naar voren die kunnen helpen om het preventiebeleid bij te sturen.

Meervoudige Chemische Sensitiviteit: stand van zaken

Mensen die lijden aan Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) beweren ziek te worden van diverse chemische stoffen en/of geuren. Ze kunnen daardoor nauwelijks nog een normaal leven leiden, omdat deze stoffen in onze maatschappij bijna overal aanwezig zijn. Over het bestaan en de oorzaken van MCS is echter nog steeds veel discussie. Een stand van zaken.

Wijziging KB Chemische agentia

Op 13 februari 2007 verscheen een KB dat wijzigingen aanbrengt in de regelgeving over chemische agentia. Een aantal nieuwe bepalingen zorgen voor een verstrenging, o.a. qua risico-evaluatie en gezondheidstoezicht. Een samenvatting.