Stressfactor

Een grenswaarde voor werkdruk?

De Nederlandse Gezondheidsraad vroeg een groep van deskundigen om een grenswaarde vast te leggen voor 'werkdruk'. In hun advies geven de deskundigen aan dat het momenteel niet mogelijk is om een grenswaarde voor werkdruk aan te geven wegens het ontbreken van een eenduidig definitie.

Van pers naar uitgeperst: burnouts bij journalisten

De Vlaamse journalisten botsen steeds vaker met de hedendaagse journalistieke ethiek en deontologie als gevolg van toenemende digitalisering van de nieuwsstromen, de groeiende commercialisering en de stijgende concurrentie. Deze tendens heeft niet alleen een invloed op de kwaliteit van het werk, maar ook op het welzijn van de journalisten.

Uitwerken van een geïntegreerd psychosociaal beleid bij Manpower

Linda Hendrickx leverde met haar eindwerk ‘Naar een geïntegreerd psychosociaal beleid binnen Manpower’ een boeiend en origineel werkstuk af over een actueel onderwerp.

Grondrechten: nu ook op het werk

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007/C303/01) verscheen in het Publicatieblad van 14 december 2007. De 54 artikelen werden onderverdeeld in zes thema’s: waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerzin en rechtspleging. In hoofdstuk IV (solidariteit) worden verschillende artikels gewijd aan de grondrechten van de werknemers.

Wijzigingen aan de regelgeving inzake geweld en pesterijen op het werk: vervolg

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007 verschenen twee wetten en een koninklijk besluit betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze teksten betekenen een grondige wijziging van de geldende bepalingen. In een vorig artikel kwamen de beklemtoning van de primaire preventie en de versterking van de juridische positie van de vertrouwenspersoon aan bod. Dit artikel behandelt de maatregelen ter bestrijding van het gedrag van derden en de aanpassingen aangebracht aan de interne procedures.

Wijzigingen aan de regelgeving inzake geweld en pesterijen op het werk

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007 verschenen twee wetten en een koninklijk besluit betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze teksten betekenen een grondige wijziging van de geldende bepalingen. In een eerste artikel hebben we het over de beklemtoning van de primaire preventie en de versterking van de juridische positie van de vertrouwenspersoon. In een volgend artikel komen de maatregelen ter bestrijding van het gedrag van derden en de aanpassingen aangebracht aan de interne procedures.

Het ijzer moet gesmeed terwijl het heet is

Een onderzoek uitgevoerd door Prevent peilde naar de psychosociale belasting bij een aantal bedienden uit de sector. De studie gebeurde in opdracht van INOM-Bedienden-Vlaanderen (d.i. het sectoraal vormingsfonds voor de bedienden in de metaal- en technologische industrie).