Stressfactor

Ook leerkrachten nemen in september weer een vliegende start

In september gaan niet alleen de leerlingen maar ook de leerkrachten terug naar school. Het beroep van leraar houdt echter bepaalde risico’s in. Uit verschillende studies blijkt dat leraren regelmatig last hebben van psychische en fysieke problemen verbonden aan hun functie. Operatie Veiligheid zet de problemen op een rijtje en stelt enkele oplossingen voor.

Move Europe: Mentale gezondheidspromotie in de praktijk

De campagne Move Europe, Werken aan Mentaal Welzijn, werd succesvol afgerond op 27 januari 2011. Uit 300 deelnemers koos een jury drie Goede praktijken, ondernemingen die een actief beleid opzetten om het mentale welzijn van hun werknemers te verbeteren. De gelukkigen zijn het Jessa ziekenhuis, Procter & Gamble en de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Focus zet hun initiatieven in de kijker.

Telenet werkt aan veilig en ergonomisch ingerichte bedrijfsvoertuigen

Telecommunicatiebedrijf Telenet wil haar field technici veilige en ergonomische voertuigen aanbieden. Dit komt immers niet alleen het welzijn van de werknemers tegemoet maar ook de productiviteit ten goede. Een deel van het beleid rond verkeersveiligheid werd met behulp van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Securex uitgewerkt.

Koerierdienst FedEx ziet ongevallen dalen sinds invoering defensief verkeersbeleid

Een bedrijf waarbij koeriers 60 tot 90% van hun arbeidstijd in het verkeer doorbrengen, heeft er alle baat bij om het aantal ongevallen actief proberen te verminderen. Sinds elke koerier een cursus defensief rijden krijgt en alle verkeersongevallen (zowel vermijdbare als niet vermijdbare) nauw worden opgevolgd, is het aantal ongevallen tussen 2005 en 2009 gedaald met 22%.

Werkt de pestwet: een evaluatie

Ter gelegenheid van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april, heeft minister van Werk Joëlle Milquet een evaluatierapport van de anti-pestwetgeving voorgesteld. Het rapport bevat ook verschillende suggesties om de pestwet bij te schaven.

Een grenswaarde voor werkdruk?

De Nederlandse Gezondheidsraad vroeg een groep van deskundigen om een grenswaarde vast te leggen voor 'werkdruk'. In hun advies geven de deskundigen aan dat het momenteel niet mogelijk is om een grenswaarde voor werkdruk aan te geven wegens het ontbreken van een eenduidig definitie.

Van pers naar uitgeperst: burnouts bij journalisten

De Vlaamse journalisten botsen steeds vaker met de hedendaagse journalistieke ethiek en deontologie als gevolg van toenemende digitalisering van de nieuwsstromen, de groeiende commercialisering en de stijgende concurrentie. Deze tendens heeft niet alleen een invloed op de kwaliteit van het werk, maar ook op het welzijn van de journalisten.

Uitwerken van een geïntegreerd psychosociaal beleid bij Manpower

Linda Hendrickx leverde met haar eindwerk ‘Naar een geïntegreerd psychosociaal beleid binnen Manpower’ een boeiend en origineel werkstuk af over een actueel onderwerp.

Grondrechten: nu ook op het werk

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007/C303/01) verscheen in het Publicatieblad van 14 december 2007. De 54 artikelen werden onderverdeeld in zes thema’s: waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerzin en rechtspleging. In hoofdstuk IV (solidariteit) worden verschillende artikels gewijd aan de grondrechten van de werknemers.

Wijzigingen aan de regelgeving inzake geweld en pesterijen op het werk: vervolg

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007 verschenen twee wetten en een koninklijk besluit betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze teksten betekenen een grondige wijziging van de geldende bepalingen. In een vorig artikel kwamen de beklemtoning van de primaire preventie en de versterking van de juridische positie van de vertrouwenspersoon aan bod. Dit artikel behandelt de maatregelen ter bestrijding van het gedrag van derden en de aanpassingen aangebracht aan de interne procedures.