Arbeidsongeval

Meer aandacht voor psychische schade bij een arbeidsongeval

Uit de Nederlandse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO blijkt dat de geestelijke schade als gevolg van een arbeidsongeval niet onderschat mag worden. Een derde van de slachtoffers rapporteert immers psychisch letsel. De kans op langdurig verzuim en hoge kosten voor de werkgever is bovendien beduidend groter bij geestelijke dan bij lichamelijke schade.

Aansprakelijkheden bij een arbeidsongeval veroorzaakt door een andere werknemer

Als een werknemer schade berokkent aan een derde in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, wordt allereerst de werkgever aangesproken voor het vergoeden van deze schade. De werkgever is burgerlijk aansprakelijk en moet dus de schade veroorzaakt door zijn werknemers tijdens de uitoefening van hun functies vergoeden. Maar hoe ligt dat voor de werknemer? Is hij zelf ook aansprakelijk als hij de oorzaak is van de schade?

Arbeidsongevallen: miskende effecten

Een arbeidsongeval heeft een weerslag op het slachtoffer, zijn gezin en zijn directe omgeving. Over de impact van een arbeidsongeval op de persoon en zijn omgeving bestaan niet veel studies, wat de Health & Safety Executive (UK) ertoe aanzette om de aard en de omvang ervan te onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op twee sectoren: de bouwsector en de gezondheidszorg. Het blijkt dat beroepsongevallen ernstige gevolgen kunnen hebben voor het slachtoffer en mogelijk een belemmering vormen wanneer hij/zij weer aan het werk wil gaan.

Deskundigeverslag ernstige ongevallen is bepaald

Op 12 juni verscheen in het Belgisch staatsblad een ministerieel besluit dat een model vastlegt voor het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen.

Onmiddellijk onderzoek van ernstige arbeidsongevallen: enkele verduidelijkingen

Artikel 94ter, §1 van de wet welzijn bepaalt dat na elk ernstig arbeidsongeval de werkgever van het slachtoffer er zorg voor moet dragen dat het ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst onderzocht wordt. Wat zijn de implicaties van de term ‘onmiddellijk’?

Farao: de eerste metingen

In 2004 heeft toenmalig Staatssecretaris voor welzijn op het werk Kathleen Van Brempt een actieplan ontwikkeld voor de vermindering van ernstige arbeidsongevallen op het werk. Het plan kreeg de naam Farao: het Federaal Actieplan voor de Reductie van Arbeidsongevallen. Een van de voorgestelde meetinstrumenten was de Farao-meter. Die moet nagaan hoe het gesteld is met het preventiebeleid op de werkvloer. De eerste resultaten zijn nu gekend.

Arbeidsongevallen wereldwijd

Het ILO (International Labour Organisation) heeft een rapport uitgebracht over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de hele wereld. 2,2 miljoen doden per jaar te wijten aan arbeidsongevallen en beroepsziekten, dat is de schatting waarmee het ILO naar buiten komt. En meteen voegt het eraan toe dat het reële cijfer meer dan waarschijnlijk een pak hoger ligt.

Leerlingen-stagiairs, arbeidsongevallen en blootstellingsuren

Stel: u stelt een leerling-stagiair tewerk. Als hij een arbeidsongeval heeft, is het dan de arbeidsongevallenverzekeraar of de schoolverzekering die tussenkomt? En moeten de blootstellingsuren van die leerling-stagiair meegenomen worden in de berekening van de ernst- en frequentiegraden? Een toelichting.

Uitzendwerk: wie moet de ernstige ongevallen onderzoeken?

In het vorig nummer van PreventActua is er reeds op gewezen. Na een ernstig arbeidsongeval met een uitzendkracht is er een samenwerking nodig bij het onderzoek en de opvolging. Maar, hoe moet dit ingevuld worden?

Ernstige ongevallen: wie vult de verplichtingen in?

De werkgever en de bevoegde preventieadviseur moeten voortaan bij een ernstig arbeidsongeval een aantal verplichtingen invullen. Maar wie bedoelde de wetgever hier juist mee?