Wetgeving

Europees Hof van Justitie: bedrijven mogen hoofddoek verbieden

In haar arbeidsreglement mag een onderneming haar werknemers verbieden om zichtbare tekenen te dragen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuigingen teneinde een beleid van neutraliteit te voeren. Zo luidt althans het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in een arrest van 14 maart 2017.

Belgen kampioen in burn-outs

De recente Olympische Spelen in Rio bevestigden wat wij al lang wisten. Ondanks enkele zeer verdienstelijke sporters, blijft het Belgische arsenaal aan kampioenen vrij beperkt. In een zoektocht naar nieuwe disciplines waarin we wel uitblinken, valt onze blik op het stijgende aantal burn-outs. 

Wet Detachering van werknemers: samen tegen sociale dumping

De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers treedt in werking  op 30 december 2016. Deze wet zet de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers om in het Belgische arbeidsrecht. De wet kadert in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

20 jaar welzijnswet: een genuanceerde balans

In juli 2016 interviewde Prevent Laurent Vogel, onderzoeker bij het European Trade Union Institute, ETUI. Hij maakt een genuanceerde balans op van 20 jaar welzijnswet. Enerzijds ziet hij een grote stap voorwaarts in vergelijking met het ARAB maar anderzijds ziet hij nog altijd tegenstrijdigheden.

Standpunt van ARCoP

PreventFocus peilde naar het standpunt van twee voorzitters van de ARCoP, de Franstalige koninklijke vereniging  van preventieadviseurs, naar aanleiding van het jaarlijkse colloquium dat dit jaar in het teken stond van de 20ste verjaardag van de wet betreffende het welzijn op het werk.

Mening van Prebes over de Welzijnswet

In antwoord op  een aantal vragen die wij aan Prebes bezorgden, kreeg Prevent haar Visienota van 1 mei 2012 . We hebben hier een aantal passages uitgelicht over de wetgeving

Standpunt van CoPrev

In augustus 2016 stelde Prevent een aantal vragen over 20 jaar Welzijnswet aan CoPrev, de Belgische koepel van de externe diensten PBW. Geert De Smet antwoordde voor CoPrev.

De wet welzijn op het werk, een product met Europese invloed?

Dit jaar viert de wet van 4 augustus 1996, die betrekking heeft op de het welzijn van de werknemers, zijn twintigste verjaardag. Dat is een gepast moment om de totstandkoming van de wet te bestuderen en in het bijzonder de Europese invloed hierop.

Zachte heelmeesters...

Steven van der Minne heeft de opleiding tot preventieadviseur niveau 1 gevolgd.

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: Arbowet) wijzigt per 1 januari 2017. Steven Van der Minne schetst voor Prevent de inhoud van deze wijzigingen en geeft er kritische kanttekeningen bij.

De Welzijnswet is 20 geworden!

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert zijn 20ste verjaardag. Deze wet betekende een waarlijke omwenteling in de preventie van professionele risico’s: een overschakeling van een wetgeving waarbij de bedrijven de middelen moesten invoeren die door de wetgever werden gevraagd (ARAB) naar een doelstellingenwetgeving waarbij de belangrijkste doelstelling is het bewaren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.