Wetgeving

De weg naar privacycompliance

De vernieuwde privacyregelgeving ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, klinkt u wellicht niet onbekend in de oren. Deze regelgeving treedt vanaf 25 mei 2018 in voege en legt ondernemingen uniforme regels op om zo correct en zo veilig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van Europese burgers. Heeft deze regelgeving gevolgen voor de preventieadviseur?

Ambtenaren belast met het toezicht welzijn op het werk bij Defensie

Een KB van 22 februari 2018 wijzigt diverse koninklijke besluiten in het kader van het toezicht op het welzijn op het werk in de schoot van het ministerie van Landsverdediging. 

Beroep technoloog medische beeldvorming gemoderniseerd

De wereld van de medische beeldvorming kent een snelle technologische evolutie, maar de wetgeving voor technologen medische beeldvorming is al 20 jaar dezelfde. Een nieuw koninklijk besluit beoogt de modernisering van het wetgevend kader, de anticipatie op toekomstige ontwikkelingen en de versterking van de functionele autonomie van dit paramedische beroep.

Wijzigingen in de wet welzijn op het werk

Op 5 februari 2018 verscheen de wet houdende diverse bepalingen inzake werk in het staatsblad. De wet wijzigt verscheidene wetten waaronder de wet welzijn op het werk. Het gaat om enerzijds de oprichting van de centrale gegevensbank voor het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten en anderzijds wijzigingen aan de bepalingen over de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Codex omschrijft de begrippen gevaar, risico en risicoanalyse

Bij de coördinatie van de Codex Welzijn op het werk in 2017 zijn gemeenschappelijke definities geformuleerd voor de veel gebruikte begrippen 'gevaar', 'risico', 'risicoanalyse' en 'risicobeoordeling'. Waarop zijn deze definities gebaseerd? Heeft dit wijzigingen met zich meegebracht in de teksten van de wetgeving welzijn op het werk?

EU: voorstel richtlijn om zeevarenden beter te beschermen

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd om rechten op compensatie voor zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag, te versterken. Het voorstel verbetert de mechanismen voor compensatie in geval van achterlating in buitenlandse havens of bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, beroepsziekte of beroepsrisico.

Codex welzijn op het werk: geheugensteuntje voor de preventieadviseur

Adviezen schrijven is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de preventieadviseur. Vaak wordt in dergelijke adviezen verwezen naar de regelgeving. Met het verschijnen van de gecoördineerde versie van de codex welzijn op het werk in 2017, was dat ineens weer wennen. Gedaan met verwijzingen in de zin van "Volgens het KB Beleid …".
 

Hoe zit de nummering van de codex in elkaar?

De nummering van de artikelen uit de Codex welzijn op het werk volgt de logica van de opbouw van het wetboek. De hoofdstructuur van de codex bestaat uit 10 boeken, opgedeeld in titels. De artikelen zijn doorlopend genummerd per titel. Dus niet over de volledige codex en ook niet per boek. Deze wijze van nummering is analoog aan deze van het wetboek van economisch recht.

Codex welzijn op het werk - Waarom werd een volledig hoofdstuk gewijd aan definities?

Boek I, Titel 1, hoofdstuk III is volledig gewijd aan definities. Het voordeel om alle definities samen te brengen is ontegensprekelijk duidelijkheid en coherentie doorheen de volledige Codex welzijn op het werk. In de oude, officieuze, Codex was het noodzakelijk om definities steeds te herhalen in elk afzonderlijk koninklijk besluit.

ARAB, oude en nieuwe codex: een verhaal zonder einde?

De benaming Codex welzijn op het werk is reeds verscheidene jaren in gebruik, maar voor april 2017 was het geen echte ‘codex’. Tien koninklijke besluiten waren nodig om de ‘nieuwe’ codex welzijn op het werk te publiceren. Deze besluiten, die elk overeenkomen met één van de tien boeken van de codex, dateren van 28 april 2017 en zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017. De oude codex verdwijnt, het ARAB wacht zijn beurt af. Laten we starten bij het begin.