Wetgeving

Aanstelling vertrouwenspersoon verplicht in grotere bedrijven

Artikel 10 van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen wijzigt artikel 32sexies van de wet welzijn op het werk, waardoor de aanstelling van een of meerdere vertrouwenspersonen niet langer een keuze is maar wel een verplichting.

Schouderaandoeningen door mechanische trillingen niet langer erkend

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 schrapt schouderaandoeningen door mechanische trillingen uit de lijst van erkende beroepsziekten.

Blootstelling aan formaldehyde via de binnenlucht

EU Verordening 2023/1464, gepubliceerd op 17 juli 2023, wijzigt de REACH-verordening en legt beperkingen op voor het op de markt brengen van producten met formaldehyde. De Commissie wil zo de blootstelling aan mogelijk schadelijke formaldehyde-emissies in de binnenlucht verminderen.

Hormoonverstoorders in de codex

Een koninklijk besluit van 2 juli 2023 voegt bepalingen over de bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen toe aan de Codex welzijn op het werk. Over wat gaat het precies en wat is er veranderd?

Psychosociale risico’s en federale ambtenaren

Een omzendbrief, gepubliceerd op 30 juni 2023, bevat aanbevelingen voor een betere toepassing van de bepalingen over de analyse van psychosociale risico’s op het werk bij federale overheidsinstellingen.

Werkkledij: wijzigingen in de wetgeving over de gebruiksvoorwaarden

De reglementering over de gebruiksvoorwaarden van werkkledij werd gewijzigd. Een koninklijk besluit past de bepalingen aan in de codex welzijn op het werk. Het KB treedt in werking op 1 augustus 2023.

Geweld en intimidatie: België ratificeert Verdrag nr. 190

Op 21 juni 2019 introduceerde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie. Dat is het eerste internationale verdrag dat recht geeft op een intimidatie- en geweldloze werkomgeving voor alle werknemers. België ratificeerde het verdrag in 2023 (Wet van 16 april 2023 houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen te Genève op 21 juni 2019 - BS van 30 oktober 2023).

Dodelijke arbeidsongevallen en gezondheidstoezicht: Franse maatregelen

In Frankrijk zijn onlangs twee nieuwe maatregelen ingevoerd: een verplichting om de arbeidsinspectie binnen 12 uur op de hoogte te brengen van een dodelijk ongeval en de invoering van een medische opvolging na uitoefening van de beroepsactiviteit voor werknemers die aan bepaalde beroepsrisico’s werden blootgesteld. Die twee maatregelen zijn in België al van toepassing. 

Asbest: op weg naar een verlaging van de grenswaarde?

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten een standpunt innemen over het voorstel van de Europese Commissie om de asbestrichtlijn te herzien. De voorgestelde revisie heeft als doel de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling te verlagen van 100.000 naar 10.000 vezels/m³. Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) rapporteert over de stand van zaken.

Basisveiligheidsopleiding: antwoorden op veelgestelde vragen

De nieuwe bepalingen in het KB over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen leggen een basisveiligheidsopleiding op. Gezien het grote aantal vragen dat die bepalingen oproepen, heeft de FOD Werkgelegenheid de antwoorden op de meest gestelde vragen gebundeld. 

: Bouw