Wetgeving

Werken op afstand in het openbaar ambt en benodigde apparatuur

Het KB van 10 april 2022 (BS van 20 april 2022) wijzigt de praktische modaliteiten voor de organisatie van het telewerk van federale ambtenaren. Het betreft onder meer wijzigingen aan het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt. Onder andere de modaliteiten voor het beschikbaar stellen van de benodigde apparatuur werden aangepast.

Pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie

In 2021 lanceerden de bevoegde federale diensten, waaronder de FOD Werkgelegenheid en de FOD Volksgezondheid, het federaal plan voor mentaal welzijn. In het kader van dat plan kunnen ondernemingen of sectoren subsidies aanvragen als zij een pilootproject voor innovatieve arbeidsorganisatie willen opstarten. Die projecten worden ondersteund door de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Strengere Europese regels voor kankerverwekkende en reprotoxische stoffen

De EU heeft strengere regels uitgevaardigd om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende en reprotoxische stoffen. 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen: cao nr. 90/4

Het systeem van de niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen, bepaald in cao 90 en in werking getreden in 2008, biedt de mogelijkheid een loonbonus toe te kennen aan werknemers. De nieuwe cao 90/4, die gesloten werd op 22 februari 2022, wijzigt lichtjes het systeem wat betreft de doelstellingen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers.

Nieuwe generieke gids: preventiemaatregelen tijdens een epidemie

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking. Net als de huidige generieke gids werd deze uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Evaluatie van de stelsels premiedifferentiatie en verzwaard risico

Twee bijkomende preventie-opdrachten werden in 2009 aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) toevertrouwd: het opzetten van een stelsel van premiedifferentiatie en het creëren van een stelsel van ondernemingen met een verzwaard risico. Beide opdrachten hebben tot doel het aantal arbeidsongevallen in de privésector sterk te doen dalen. Het Rekenhof[1] onderzocht hoe deze maatregelen zijn uitgevoerd.

Telewerk: aanpassingen van de Franse Gemeenschap

Een besluit van de regering van de Franse Gemeenschap, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2022, past de regels rond telewerk voor zijn personeel aan.

Preventiemaatregelen in geval van een epidemie of pandemie

Het koninklijk besluit over de preventiemaatregelen in geval van een epidemie of pandemie verscheen in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2022. Het voegt een nieuw hoofdstuk VI Bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of een pandemie toe aan de codex.

ECHA: naar strengere beperkingen voor PFHxA

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft beslist het gebruik van undecafluorhexaanzuur (PFHxA) en daarmee verwante stoffen verder te beperken. Die stoffen zijn terug te vinden in materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, in textiel en in blusschuim.

Het terug-naar-werktraject

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk een terug-naar-werktraject te starten onder de begeleiding van de terug-naar-werkcoördinator. De federale overheid wil zo vroeger, doelgerichter en persoonlijker kunnen handelen om het re-integratieproces te versnellen en de kans op succes te vergroten.