Jurisprudentie

Dood van een kindermeisje: arbeidsongeval?

Tijdens zijn dodelijke raid, op 11 mei 2006, doodde Hans Van Themsche onder andere het Malinese kindermeisje Oulematou Niangadou en de tweejarige Luna. Onlangs besliste de arbeidsrechtbank in Antwerpen dat het hier niet om een arbeidsongeval gaat. De rechtbank heeft daarbij de voorwaarden voor een arbeidsongeval afgewogen tegen de feiten van dit geval.

Arbeidsongevallen voor de rechtbank: enkele knelpunten

De arbeidsongevallenwet is niet altijd eenduidig. Dat blijkt uit de vele rechtspraken die er gevoerd zijn voor de erkenning van een ongeval en het economisch verlies of de erkenning van de noodzaak om verder te leven met een prothese. Geen van deze aspecten zijn zomaar uit de wet af te lezen. Een arbeidsongeval is voor een slachtoffer dan ook dikwijls de start van een (lange) rechtsgang. Jurist Luc Cieters haalt enkele knelpunten aan. Luc Cieters, jurist arbeidsrechtbank Brussel

Normen in wetgeving: welke juridische waarde?

Op 16 november 2010 besliste het Nederlandse Gerechtshof van ’s Gravenhage dat normen niets meer zijn dan praktische afspraken voor en door de markt. Ook wanneer wetgeving naar normen verwijst, verandert dit niets aan hun statuut. Maar hoe zit het bij ons? Wordt er in de wetgeving vaak verwezen naar normen en wat betekent dat voor het "statuut" van de norm?

Strafrechtelijke vervolging van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Sinds 2002 heeft België een aparte wetgeving rond pesten op het werk. Recent begon een proces tegen twee Gentse stadsambtenaren die verdacht worden van een reeks pesterijen die het slachtoffer tot zelfmoord dreven. Het duo wordt echter niet vervolgd voor pesterijen op het werk volgens de pestwet, maar wel voor onopzettelijke doding. Hoe kan dit?

De pestwet in de praktijk

Sinds 2002 kunnen ongewenste omgangsvormen op het werk gerechtelijk vervolgd worden. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde onlangs cijfers over de eerste rechterlijke uitspraken in deze materie.

Veiligheid en gezondheid op het werk: onvolledige omzetting in Frankrijk

Het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen veroordeelde in 2008 de Franse republiek omdat de Europese richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers uit 1989 niet correct is omgezet in Frankrijk. Maar welke omzettingsfouten worden Frankrijk nu precies aangewreven?

In de steek gelaten na ongeval

De pers bracht uitgebreid verslag over het nieuws van een illegale, ernstig gewonde werknemer die werd achtergelaten in een doodlopende straat in Aalst. In plaats van de arbeider naar het ziekenhuis te voeren, liet de bouwaannemer hem over aan zijn lot op een verlaten plek. Een dramatisch gebeuren dat aanleiding geeft tot een overzicht van alles wat niet hoort…

Arbitragehof scheidsrechter in bevoegdheden

Reeds enkele jaren wordt een aantal bevoegdheden van de federale overheid betwist via de Raad van State. Het gaat om de gelijkstelling van bepaalde leerlingen en studenten met werknemers, de bepaling door de koning van de erkenningsvoorwaarden van de externe diensten voor preventie en bescherming en de samenstelling van de werkgeversvertegenwoordiging in de Hoge Raad PBW. Het Arbitragehof maakte op 23 maart 2005 in arrest nr 65/2005 een einde aan de onduidelijkheid. Een toelichting.