Rampenplan

Organisatie van de noodplanning in ziekenhuizen

Voor een ziekenhuis vormt de noodplanning een onlosmakelijk deel van een goede organisatie. Voor de noodplanning in ziekenhuizen gelden specifieke regels. De bevoegdheden op dit vlak zijn verspreid over de verschillende beleidsniveaus in ons land. Er zijn echter wel afspraken tussen de federale overheid en de gewesten/gemeenschappen over het gezamenlijke kader voor de ziekenhuisnoodplanning.

Verdeling van jodiumtabletten: taak van de werkgever?

De maatregelen in het kader van de noodplanning rond nucleaire sites zijn afhankelijk van de vastgelegde noodplanningszones. Eén van de maatregelen uit de noodplanning is het ter beschikking stellen van jodiumtabletten in 'collectiviteiten', zoals scholen, sportcentra maar ook bedrijven. De bewaring en de verdeling van de tabletten behoort in dat geval tot de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Business Continuity Planning bij Janssen

Een Business Continuity Management (BCM)-proces heeft tot doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. Een efficiënt en effectief BCM biedt een leidraad om zo snel mogelijk de bestaande bedrijfsprocessen terug in normale toestand te brengen en hierdoor de impact op reputatie en kapitaal te reduceren. Bij het farma-bedrijf Janssen is het BCM proces kritisch doorgelicht en bijgestuurd.

Agressietrainingen voor ziekenhuispersoneel in realistische setting

Een deel van het multidisciplinair opleidingscentrum Campus Vesta van de provincie Antwerpen werd omgebouwd tot een realistische ziekenhuisvleugel. Het vormt zo het ideale decor voor veiligheidsopleidingen op maat van ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven,… Vooral de opleidingen rond agressie kennen veel succes.

Voorstel voor een nieuwe SEVESO-Richtlijn in een laatste rechte lijn

De nieuwe Europese regels rond de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen hebben ook gevolgen voor de SEVESO-reglementering. Daarom is een aanpassing van de SEVESO II-richtlijn noodzakelijk. Dat proces lijkt nu in een stroomversnelling te komen met een gunstig advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Hoe reageren bij Seveso-alarm?

Indien er een incident is in een Seveso-bedrijf, gelden er speciale noodmaatregelen.

Brand bij Chemie-Pack: waar liep het fout?

Begin 2011 woedde een enorme brand bij het bedrijf Chemie-Pack in het Nederlandse Moerdijk. Tijdens en na de bluswerken werd duidelijk dat er heel wat zaken niet gelopen waren zoals het moest. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in de maanden na de ramp een onderzoek gevoerd en stelde eind januari 2012 enkele conclusies en aanbevelingen voor.

Rampenoefening bij KRONOS: leerrijk voor alle partijen

Alle Belgische Sevesobedrijven houden regelmatig rampenoefeningen. Meestal wordt bij zo’n oefening een grootschalig incident gesimuleerd. De hulpdiensten rukken uit en handelen daarbij op dezelfde manier als ze zouden doen bij een echte ramp. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur wil deze rampenoefeningen echter efficiënter laten verlopen en de kostprijs ervan drukken. Dat doet ze door zogenaamde ‘Key Exercises’ te organiseren waarin vooral gefocust wordt op de sleutelmomenten van de interventies. Recent vond zo’n Kex of Key Exercise plaats bij KRONOS in de Gentse kanaalzone.
 

Interventie bij een ramp: lessen uit de brand bij Chemie-Pack

Begin 2011 brak in het Nederlandse bedrijf Chemie-Pack een brand uit die uitgroeide door zijn aard en omvang uitgroeide tot een ramp. In twee rapporten wordt nagegaan op welke manier de interventie en hulpverlening verlopen is en wat er naar de toekomst toe kan aangepast worden.