Risicoevaluatie

De dynamiek van een risicoanalyse: het voorbeeld van Caterpillar (deel 1)

In het kader van het openingssymposium van de Europese Week 2008 “Preventie en risicoanalyse van 1998 tot nu en … in de toekomst”, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Brussel, reikte de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk een prijs uit aan vijf laureaten die zich hadden onderscheiden door hun goede praktijken. Eén van hen was Caterpillar Belgium, dat werd beloond voor zijn “Participatieve risicoanalyse aan de hand van de bedrijfsstrategie”. De onderneming werd vertegenwoordigd door haar adviseur preventie, ergonomie en industriële hygiëne, Laurent Vigneron. PreventFocus had een gesprek met hem.

Interview met Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA – EU) focust twee jaar lang op het belang van de risicoanalyse ter preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. PreventFocus had een gesprek over het onderwerp met Jukka Takala, de directeur van het Europees agentschap.

Meest voorkomende fouten bij een risicoanalyse

In het kader van een samenwerkingsproject met het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk boog Prevent zich over de meest voorkomende fouten die worden begaan tijdens het risicoanalyseproces. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport en geeft een kort overzicht van de te vermijden valkuilen.

Specifieke risicofactoren van de uitzendsector

De typische eigenschappen van uitzendwerk hebben gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers uit de sector. We zetten ze op een rijtje om een beter inzicht te krijgen in de problemen van deze sector.

Evaluatie van het verkeersrisico in de bedrijven: actiesporen

Ondanks de jaarlijkse campagnes voor verkeersveiligheid blijft het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk stijgen. Volgens de laatste cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) werd in 2006 het trieste record gebroken met 20.448 woon-werkongevallen, waarvan 4% met dodelijke afloop. In Frankrijk hebben enkele ongevalsdeskundigen zich gebogen over de kwestie. Zij ontwikkelden bovendien instrumenten (1) voor een betere evaluatie en preventie van de verkeersrisico’s tijdens de uitvoering van arbeidstaken. Wat zijn de voornaamste risico’s die aan het licht kwamen? En hoe kunnen we ze op doeltreffende wijze bestrijden?

Risicoanalyse bij gevaarlijke producten: ervaringen op het terrein

Het risicobeheer bij het gebruik van chemische stoffen op het werk blijft een weinig bekend domein inzake preventie. Heel wat preventieadviseurs houden bij hun risicoanalyse alleen rekening met de gevaren van de producten die het bedrijf gebruikt worden, zonder zich echt te verdiepen in de gebruiksomstandigheden. Bovendien zijn de genomen preventiemaatregelen vaak van het type “persoonlijke bescherming”. Een verbetering van de risico-evaluatie is echter noodzakelijk. We zetten hieronder uiteen hoe de procedure zou moeten verlopen.

Studenten verpleegkunde evalueren hun risico’s

Gemiddeld bestaat de helft van de studie van de studenten verpleegkunde uit stages. Op die manier kunnen ze ervaring opdoen in het beroepsmilieu. Welke preventiemaatregelen zijn voor hen van toepassing? Christine Smolders, voormalig preventieadviseur aan het ISEI - Haute Ecole Léonard de Vinci, een Brusselse hogere instelling voor verpleegkunde, ontwikkelde een tool op maat (1) voor de studenten. Het gaat om een opsporings- en evaluatiemethode die de stagiairs bewustmaakt van de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld.

Personeelsverloop bij verpleegkundigen. Mogelijke oplossingen

Er werd in de vakliteratuur al heel wat aandacht besteed aan de vroegtijdige stopzetting van het werk door verpleegkundigen. Om dit fenomeen te verklaren wijzen organisatiepsychologen op het belang van factoren zoals het leiderschap van de leidinggevende, de beslissingsvrijheid en de arbeidstevredenheid. De arbeidsgeneesheren leggen dan weer de nadruk op gezondheidsfactoren zoals rug- en lendepijnen, vermoeidheid, maar ook psychologische klachten zoals burnout als gevolg van kwantitatieve en emotionele eisen.

Het participatief risicobeheer verbeteren met ‘Risktrainer’

Risktrainer wil interne preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren en iedereen die bij preventie betrokken is opleiden tot echte ‘preventie-animatoren’. De actieve participatie van werknemers aan de analyse van risico’s en het toepassen van preventiemaatregelen op het werk is inderdaad de investering in een opleiding waard.

Geknipt voor het vak

Het beroep van kapper houdt een pak risico’s in. Alert zijn voor en leren omgaan met de risico’s van het vak begint al op de schoolbanken. Luc De Clerck heeft daarom het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen in Gent doorgelicht en de risico’s in kaart gebracht. Zijn resultaten vormden meteen de basis voor een reeks preventiemaatregelen.