EU

Napo, van campagnetool tot mascotte van preventie: 15 jaar carrière en geen enkele rimpel

Napo werd 15 jaar geleden ontwikkeld als sensibiliseringstool die de taal- en cultuurbarrières moest overbruggen. Hij is intussen uitgegroeid tot een animatiefilmheld. Zich bewust van zijn succes bij jongere en minder jongere, grote en kleine bedrijven, in Europa en ver daarbuiten komt dit filmpersonage soms tot leven om zijn fans te ontmoeten. We onthullen het geheim van dit sympathieke personage. Waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Wat gaat hij nog doen?

Voorstel EU-richtlijn moet mobiliteit van werknemers vergemakkelijken

De Commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement heeft op 5 november 2013 een voorstel voor een richtlijn over het vrij verkeer van werknemers aangepast. Volgens de Europarlementariërs staan er in het huidige voorstel nog te veel obstakels en genieten de werknemers te weinig bescherming wanneer ze gediscrimineerd worden. Een andere wijziging die werd aangebracht, is een verwijzing naar veiligheid en gezondheid op het werk.

Richtlijn Elektromagnetische velden

De richtlijn betreffende de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden verscheen in het Publicatieblad van 29 juni 2013. Deze richtlijn vervangt richtlijn 2004/40/EG van 29 april 2004, die omwille van problemen met de toepassing in de medische wereld, niet werd omgezet in de lidstaten.

EU evalueert oude Strategie 2007 - 2012 en werkt aan opvolger

De Europese Commissie verzamelt momenteel de resultaten van de Europese Strategie over veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 op basis van een raadpleging van alle betrokken partijen en een evaluatie. Op die manier hoopt Europa een beter inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en antwoorden te vinden op de nieuwe uitdagingen.

Werkgerelateerde psychische ziekten: welke erkenning?

Steeds meer werknemers verklaren te lijden aan niet-traumatische psychische stoornissen gerelateerd aan het werk, zoals depressies. Dit zet de verzekeringsmaatschappijen en overheden ertoe aan om de erkenning van dergelijke ziekten als beroepsziekte in overweging te nemen. In een studie van Eurogip worden de voornaamste modaliteiten in verband met hun erkenning in tien Europese landen beschreven.

Legionella: welk beleid?

In een rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt bekeken welk beleid er in de lidstaten gevoerd wordt rond legionella.

Het Europees Economisch en Sociaal Comite sensibiliseert de EU over mentale gezondheid

Het Europees Economisch en Sociaal Comite (EESC) heeft in december 2012 een advies goedgekeurd rond het Europees Jaar van de geestelijke gezondheid. Er wordt vooral gefocust op het belang van de mentale gezondheid op het werk in het licht van de Europese strategieën omtrent mentaal welzijn en veiligheid en gezondheid op het werk.

In voorbereiding van een nieuwe Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Commissaris László Andor heeft op 28 juni 2012 op een conferentie in Kopenhagen in het kader van het Deens voorzitterschap een balans opgemaakt van de Europese strategie veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 en prioriteiten aangehaald voor de volgende strategie.

Nieuwe richtlijn ioniserende straling in de maak

De Europese richtlijn over ioniserende straling dateert al van 1996, terwijl er zowel op het vlak van de gebruikte technieken als op het vlak van de wetenschappelijke kennis heel wat veranderd is in het voorbije decennium. Hoog tijd dus voor een opfrissing van de Richtlijn.

ECHA publiceert registratiestatistieken REACH

Het Europees Agentschap voor chemische agentia (ECHA) heeft voor het eerst cijfers bekendgemaakt over de registraties in het kader van de REACH-verordening. Met de publicatie van deze gegevens hoopt ECHA de REACH-procedure transparanter te maken en de betrokken partijen te informeren over de stand van zaken.