EU

Start van de Europese campagne 2018-2019 betreffende gevaarlijke stoffen

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de risico’s die hieraan verbonden zijn, worden vaak onderschat of genegeerd. De campagne voor een gezonde werkplek – ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ – van EU-OSHA, die op 24 april 2018 van start ging, is bedoeld om mensen bewuster te maken van de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een preventiecultuur te bevorderen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: EU-verordening en geharmoniseerde normen

Op 27 maart 2018 verschenen er 2 lijsten met geharmoniseerde normen persoonlijke beschermingsmiddelen in het Europese publicatieblad. De ene lijst in het kader van EU Verordening 2016/425 en de andere op basis van EU richtlijn 89/686/EEG over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De publicatie heeft alles te maken met de inwerkingtreding van de EU verordening op 21 april 2018.

Een Europese arbeidsinspectie?

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelt voor om een  supranationale organisatie in het leven te roepen die zal toezien op de naleving van de arbeidswetgeving in de lidstaten. In 2018 zal een gedetailleerd voorstel worden ingediend.

EU-gids voor de toepassing van de Pbm-verordening

De EU-verordening 2016/425 over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van toepassing vanaf 21 april 2018. Voor fabrikanten, distributeurs en gebruikers zorgt dit voor heel wat vragen. De Europese Commissie heeft een gids uitgebracht met een toelichting bij de toepassing van de EU-verordening.

Europese Commissie: Initiatieven inzake veiligheid en gezondheid op het werk

In 2012 startte de Europese Commissie met een grondige evaluatie van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van het Refit-programma. De doelstelling van Refit is de EU-wetgeving toegankelijker en effectiever te maken. Op 10 januari 2017 kondigde de Commissie nieuwe maatregelen aan om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de EU te bevorderen.

Prioriteiten werkgelegenheid en gezondheid van het Nederlands voorzitterschap

Van 1 januari tot 1 juli 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het Nederlands voorzitterschap heeft alvast enkele prioriteiten aangekondigd rond de thema’s werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken. 

Veiligheidsinformatiebladen: essentiële informatie om veilig te werken met gevaarlijke stoffen

De REACH-verordening heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de veiligheidsinformatiebladen (SDS). Vanaf 1 juni 2015 is het aanleveren van deze nieuwe (SDS) verplicht voor stoffen en mengsels. Wat moet je als downstreamgebruiker weten over het opstellen en lezen van deze veiligheidsinformatiebladen?

Voorbeelden van etiketten volgens CLP

Vanaf 1 juni 2015 moeten ook alle mengsels met de nieuwe CLP-etiketten op de markt gebracht worden. Dit betekent dat de nieuwe etiketten steeds vaker zullen opduiken op producten die gebruikt worden op de werkvloer en thuis. Een overzicht van de belangrijkste voorschriften.

Belgische bedrijven in de prijzen voor beleid psychosociale risico’s

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) reikten tijdens de Europese week voor welzijn op het werk vijf prijzen uit aan Belgische bedrijven die zich inzetten voor een beter beleid rond psychosociale risico’s. De gelukkigen waren zorginstelling Vitas, het OCMW van Moeskroen, de hulpdiensten van de provincie Luik, de hulp- en thuiszorgdienst van Charleroi en de Thomas More hogeschool.

Europese campagne focust op stress en andere psychosociale risico's op het werk

De campagne van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voert de komende twee jaar strijd tegen stress op het werk en andere psychosociale risico’s. In april werd in verschillende Europese landen het startschot gegeven van de campagne ‘Healthy Workplaces: Manage stress’. Het is de bedoeling werkgevers en werknemers bewust te maken van het probleem en hen aan te zetten tot actie.