Mentale gezondheid

Canadees rapport: return on investment van programma’s voor mentaal welzijn

Recent Canadees onderzoek van Deloitte, een organisatie op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening, toont aan dat bedrijven die drie jaar op rij investeren in mentaal welzijn, voor elke geïnvesteerde dollar meer dan het dubbele terugkrijgen.

Gezond op het werk

We spenderen veel tijd op ons werk. Soms is het moeilijk om na de werkuren nog de energie of motivatie te vinden om te gaan sporten of te zorgen voor een gezonde maaltijd. Daarom is het een goed idee om al aan je – fysieke en mentale – gezondheid te werken op de werkvloer zelf. Dit hoeft geen uren in beslag te nemen en kan al met enkele simpele aanpassingen.

Burn-out en controles psychosociaal welzijn

In antwoord op een parlementaire vraag over burn-out-preventiemaatregelen in bedrijven, geeft minister van Werk, Kris Peeters, een stand van zaken over de controles op het psychosociaal welzijn van de werknemers.

'Pesterijen' voortaan geen klachtmisdrijf meer

Op 10 maart 2016 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt pesters te vervolgen zonder dat het slachtoffer zelf klacht heeft ingediend. Dat maakt de vervolging van pesters een stuk makkelijker. 

Emotionele competenties: een pluspunt voor de gezondheid en het werk?

Tal van factoren hebben invloed op de gezondheid. Sommige zijn bekend en andere veel minder. Dat laatste geldt voor emotionele competenties. De Christelijke Mutualiteit heeft die kwestie met de hulp van de UCL en de KULeuven bestudeerd en het lijkt erop dat onze manier van omgaan met emoties een invloed heeft op onze gezondheidstoestand. Bovendien zijn die competenties nuttig op het werk. We leggen uit hoe dat precies zit.

Mentale gezondheid op het werk en werkhervatting

De terugkeer van een werknemer die een tijd afwezig was door werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen, kan een aanleiding vormen om acties op te zetten gericht op het voorkomen van psychosociale risico's. Een casestudy van het Canadese instituut IRSST toont aan dat een coherent werkhervattingsbeleid gunstig is voor zowel preventie bij het voltallige personeel als voor de individuele begeleiding van de betrokken werknemers.

Nederland: 4 op 10 bedrijven investeren in mentale gezondheid

Acht van de tien Nederlandse werkgevers beschouwen de mentale gezondheid als een belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Toch treft maar vier van de tien bedrijven daadwerkelijk maatregelen gericht op de mentale gezondheid van de werknemers. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit.

Opnieuw lichte daling in aantal klachten ongewenste omgangsvormen

In 2012 was er opnieuw een lichte daling van het aantal klachten over ongewenste omgangsvormen. Dat blijkt uit cijfers die de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vrijgaf.

Versterking van de samenwerking en de initiatieven rond mentale gezondheid

Een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat werd voorgesteld in januari 2013 analyseert hoe het Belgische systeem het probleem van de geestelijke gezondheid aanpakt in het kader van de re-integratie en het jobbehoud bij mensen met psychische stoornissen. Hoewel ons land een institutionele structuur heeft die goede perspectieven biedt om de problemen aan te pakken, blijft het huidige systeem tegelijk passief en reactief. De OESO spoort de werkgevers, arbeidsgeneesheren en andere betrokkenen aan om hun samenwerking te intensiveren en over te gaan tot een meer proactieve aanpak.