Ontploffingsgevaarlijke atmosfeer

KB op de markt brengen van explosieveilige apparatuur

Het KB van 21 april 2016 verscheen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit regelt het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-besluit). De fabrikant heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de explosieveilige apparatuur beantwoordt aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De explosieveilige apparatuur is onderverdeeld in verschillende groepen naar gelang het vereiste beschermingsniveau. Voor elke groep gelden er specifieke regels inzake de voorwaarden, de procedures en de markeringen vooraleer het materieel op de markt kan gebracht worden.

Voorkomen van ontstekingsbronnen in explosieve atmosferen

In explosieve atmosferen zijn er diverse energiebronnen die kunnen leiden tot een ontvlamming in de atmosfeer. Een ontstekingsbron wordt actief genoemd wanneer ze voldoende energie bezit om een dergelijke atmosfeer te doen ontvlammen.