Ontploffing

KB op de markt brengen van explosieveilige apparatuur

Het KB van 21 april 2016 verscheen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit regelt het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-besluit). De fabrikant heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de explosieveilige apparatuur beantwoordt aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De explosieveilige apparatuur is onderverdeeld in verschillende groepen naar gelang het vereiste beschermingsniveau. Voor elke groep gelden er specifieke regels inzake de voorwaarden, de procedures en de markeringen vooraleer het materieel op de markt kan gebracht worden.

De toekomst van de opslag van springstoffen

Sloop- en bouwbedrijven, het leger, vuurwerkspecialisten,… maken allen gebruik van springstoffen. Deze springstoffen moeten ergens opgeslagen worden. De wetgeving met betrekking tot de opslag van springstoffen is echter zeer divers en complex. Er bestaan reglementeringen op zowel het federaal niveau als op het Vlaams niveau met elk hun vergunningsplicht en voorwaarden. 

Tenuitvoerlegging van de ATEX-richtlijn en uitwerking van de zoneringsplannen

In dit artikel geven we een overzicht van de verplichtingen die de werkgever heeft inzake de ATEX-richtlijn. Vervolgens schetsen we de technieken waarmee, aan de hand van de zoneringsplannen, kan worden voorgesteld welk ontploffingsgevaar de verwerking, het vervoer en de verpakking van dergelijke stoffen met zich meebrengen. Verder komen de technische en/of organisatorische mogelijkheden aan bod waarmee de zones met ontploffingsgevaar in een lagere klasse geplaatst kunnen worden of waarmee de omvang ervan kan ingeperkt worden.