Wetgeving

De internationale arbeidsnormen van de IAO

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) viert haar 100-jarig bestaan. Er zijn op dit ogenblik 190 conventies en 206 aanbevelingen, waarvan sommige dateren uit 1919. Maar wat is nu het verschil tussen een conventie en een aanbeveling? En hoe komen de internationale arbeidsnormen tot stand?

 

Meldingen graafwerken in de buurt van gasleidingen

Vanaf 1 juli 2019 gelden aangepaste regels voor het melden van graafwerken in de buurt van gasleidingen. Wie graafwerken uitvoert in de buurt van gasleidingen, is verplicht om zich te houden aan regels inzake melding en het raadplegen van informatie. 

Praktijkrichtlijn binnenluchtkwaliteit

De Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een praktijkrichtlijn binnenluchtkwaliteit ter beschikking gesteld. De praktijkrichtlijn biedt ondersteuning bij het in de praktijk brengen van de codexbepalingen over binnenluchtkwaliteit.

Klassiek ‘droog zandstralen’ met kwartszand verboden

Een KB, verschenen in het Staatsblad van 22 juli 2019, past de bepalingen van de Codex aan  voor wat betreft het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide.  

Gezondheidstoezicht: functie- en naamlijsten

De Codex welzijn op het werk legt de verplichting op om in het kader van het gezondheidstoezicht functie- en naamlijsten bij te houden. Het KB van 14 mei 2019 brengt hierin een wijziging aan.

EU-verordening versterkt het markttoezicht op het verhandelen van producten

Met het oog op de eengemaakte markt gelden er in de EU voor een uitgebreid aantal producten harmonisatieregels voor het op de markt brengen van producten. Een hoeksteen van deze regelgeving is het markttoezicht. EU-verordening 2019/1020 versterkt het markttoezicht en brengt de handhavingsregels in overeenstemming met de complexiteit van de toeleveringsketens, onder meer door de opkomst van e-commerce.

Jongeren: verbodsbepalingen

De Codex welzijn op het werk bevat bepalingen om de veiligheid en de gezondheid van jongeren te beschermen. Op basis van deze bepalingen mogen jongeren geen risicovolle activiteiten uitoefenen. Het KB van 22 mei 2019 heeft wijzigingen aangebracht in deze verbodsbepalingen.

Gezondheidstoezicht: periodiciteit geneeskundige onderzoeken aangepast

Het KB van 14 mei 2019 past de codexbepalingen inzake de periodiciteit van de gezondheidsbeoordelingen in het kader van het gezondheidstoezicht aan. De frequentie van de geneeskundige onderzoeken wordt voor de meeste risico's van jaarlijks naar tweejaarlijks gebracht en afgewisseld met aanvullende medische handelingen.  

Asbestfonds vergoedt slachtoffers van een asbestgerelateerde ziekte

Het Asbestfonds vergoedt slachtoffers die een asbestgerelateerde ziekte hebben opgelopen, of het nu komt door een beroepsmatige blootstelling of niet (bv. familie of buurtbewoners van asbestverwerkende industrie). Het gaat om ziekten zoals mesothelioom en asbestose. Door een wetswijziging uit mei 2019 zijn daar ook long- en larynxkanker veroorzaakt door asbest aan toegevoegd.

Gezondheidsdossier: informatie makkelijker doorsturen tussen artsen

Aanpassingen aan de Codex welzijn op het werk brengen met zich mee dat de arbeidsarts voortaan de verplichting heeft om gegevens uit het gezondheidsdossier van de werknemer door te sturen naar een andere arbeidsarts of naar de huisarts als de werksituatie van de werknemer wijzigt. De werknemer moet hiervoor wel de toestemming verlenen. Deze wijzigingen maken een betere opvolging van de gezondheid van de werknemer mogelijk.