Organisatie van de arbeid

Ergonomie als bouwsteen van lean

Bij Caterpillar in Gosselies werd ergonomie geïntegreerd in de moderniseren van de assemblagelijnen en in de omschakeling van de werkorganisatie die in 2012 in gang is gezet. Prevent sprak met Laurent Vigneron, ergonoom in het bedrijf, over de toegevoegde waarde, maar ook over de grenzen van lean.

Aandachtspunten in een lean-organisatie

De brochure “Lean manufacturing: quelle place pour la santé et la sécurité au travail?” van het INRS (Frans nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid) licht de verschillende lean-principes toe en vermeldt telkens de aandachtspunten in het kader van het welzijn op het werk.

Lean: welke uitdagingen voor de gezondheid op het werk?

Lean manufacturing is een werkorganisatiesysteem waarvan de principes een groot succes kennen, ook buiten de industriële sector. Iedereen is het erover eens dat lean tot betere economische prestaties leidt. Maar als we de impact ervan op de gezondheid van de werknemers meten, dan zijn de resultaten zeer uiteenlopend.

Re-integratie na een chronische ziekte: Werken met MS

Volgens cijfers en statistieken lijdt bijna een vierde van de Europese beroepsbevolking aan een chronische ziekte. En door de steeds ouder wordende arbeidsmarkt ziet het er niet naar uit dat dit cijfer de komende jaren zal dalen. Chronisch zieken aan het werk helpen en houden vormt dan ook een belangrijke uitdaging voor bedrijven. “Voor bedrijven die het goed aanpakken zijn chronisch zieken geen verliespost, maar wel extra gemotiveerde werknemers”, getuigt werkneemster bij Robert Half en MS-patiënte Isabella Jansegers.

Grensoverschrijdend gedrag en agressie: welke risicofactoren?

Er bestaan heel wat vormen van agressie, alsook factoren die extern agressief gedrag in de hand werken. Geweld is een complex fenomeen dat het resultaat is van een combinatie van factoren die, afhankelijk van de situatie, een belangrijke of minder belangrijke rol spelen.

Knelpunten en mogelijkheden voor het Nieuwe Werken

De voorbije decennia is het klassieke arbeidspatroon, waarbij werknemers tussen vaste uren op een vaste werkplek werken, drastisch veranderd. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam doopten dit nieuwe arbeidspatroon ‘Het Nieuwe Werken’. In opdracht van het Nederlandse ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gingen ze na hoe dit Nieuwe Werken past binnen de Nederlandse arbeidswetgeving. Verschillende van hun conclusies zijn ook van toepassing op de Belgische context.

Welke invloed hebben de nieuwe vormen van werkorganisatie op de gezondheid?

De Franse DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) publiceerde een studie waarin de invloed van een veranderde werkorganisatie op de arbeidsongevallenrisico’s en de productiviteit in de bedrijven wordt geanalyseerd . Op basis van de literatuur, maar ook uitgaande van administratieve gegevens en een onderzoek dat werd uitgevoerd tussen 2003 en 2006, onderzochten de auteurs of de toenemende (of afnemende) arbeidsintensiteit een invloed heeft op de arbeidsongevallenrisico’s.

Werken met diabetes

Steeds meer mensen lijden aan suikerziekte. Over de aandoening zijn er heel wat vooroordelen, ook bij werkgevers: diabetici zouden hun werk minder goed kunnen doen, sneller moe zijn, meer verzuimen,… Nochtans kan een diabetespatiënt normaal aan de slag als er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Veiligheid en welzijn in een ‘baan’ om de aarde

Eind november gaf ESA-astronaut Frank De Winne in het Europees parlement een lezing over veiligheid en welzijn bij ruimtereizen. Uit zijn relaas blijkt dat er in de ruimte nog meer aandacht besteed wordt aan veiligheid, fysiek en mentaal welzijn dan in andere jobs. Toch blijft ruimtevaart een hachelijke onderneming waarbij de austronauten blootgesteld worden aan enorme risico’s.

Het hoe, waar, wanneer en hoeveel van de time-outs op de Europese arbeidsmarkt

Al geruime tijd is op de Europese arbeidsmarkt een demografische evolutie aan de gang: hogere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, vergrijzing van de bevolking,... De Europese Stichting voor de verbetering van Levens- en Arbeidsomstandigheden heeft een studie uitgevoerd naar de samenhang in de Europese lidstaten tussen de opeenvolgende levenscycli, de aanwezigheid van verschillende bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt en de eventuele invloed hierop van institutionele factoren.