Artikel

Geweld en intimidatie: België ratificeert Verdrag nr. 190

Op 21 juni 2019 introduceerde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie. Dat verdrag is het eerste internationale verdrag dat recht geeft op een intimidatie- en geweldloze werkomgeving voor alle werknemers. België ratificeerde het verdrag in 2023.

Inspectiecampagne: vallen van hoogte grootste risico op bouwplaatsen

Op dinsdag 6 juni 2023 voerde de Arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) bijzondere inspecties uit op bouwplaatsen in België. Bijna de helft van de vastgestelde inbreuken had te maken met het risico op vallen van hoogte.

: Bouw

Arbeidsongevallen met uitzendkrachten: lichte verbetering in 2022

Het jaarverslag van Preventie en Interim (PI) bevat statistieken over de arbeidsongevallen en het gezondheidstoezicht bij uitzendkrachten. Uit het verslag van 2022 blijkt dat de frequentiegraad van de arbeidsongevallen daalt en de ernstgraad stabiel blijft in vergelijking met het jaar ervoor.

Helft vrouwen met menopauzale symptomen ondervindt hinder op het werk

De UGent en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van Securex voerden een onderzoek uit naar de menopauze en het werk. Daaruit blijkt dat 55,3% van de werkende vrouwen die met menopauzale symptomen kampen, daarvan hinder ondervinden tijdens het werk.

Checklists re-integratie op het werk

De FOD Werkgelegenheid publiceerde een reeks checklists voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij het uitstippelen van formele of informele re-integratietrajecten.

Dodelijke arbeidsongevallen en gezondheidstoezicht: Franse maatregelen

In Frankrijk zijn onlangs twee nieuwe maatregelen ingevoerd: een verplichting om de arbeidsinspectie binnen 12 uur op de hoogte te brengen van een dodelijk ongeval en de invoering van een medische opvolging na uitoefening van de beroepsactiviteit voor werknemers die aan bepaalde beroepsrisico’s werden blootgesteld. Die twee maatregelen zijn in België al van toepassing. 

Druktemaker: hogere bloeddruk bij lawaaiblootstelling

De laatste jaren verschenen er een aantal interessante studies die de relatie tussen hoge bloeddruk (hypertensie) en beroepsgebonden lawaaiblootstelling onder de loep namen. De studies spreken elkaar echter tegen. Arbeidsarts Wim Van Hooste maakt een stand van zaken op en probeert de situatie uit te klaren.

Voor het eerst werkgever veroordeeld na ontslag omwille van abortus

In februari 2023 veroordeelde de arbeidsrechtbank een werkgever tot het betalen van zes maanden brutoloon, omdat hij een werkneemster ontsloeg nadat die een abortus onderging. Het ging daarbij om een precedent: het was de eerste keer dat een werkgever in ons land veroordeeld werd voor ontslag omwille van abortus.

Asbest: op weg naar een verlaging van de grenswaarde?

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten een standpunt innemen over het voorstel van de Europese Commissie om de asbestrichtlijn te herzien. De voorgestelde revisie heeft als doel de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling te verlagen van 100.000 naar 10.000 vezels/m³. Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) rapporteert over de stand van zaken.

Basisveiligheidsopleiding: antwoorden op veelgestelde vragen

De nieuwe bepalingen in het KB over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen leggen een basisveiligheidsopleiding op. Gezien het grote aantal vragen dat die bepalingen oproepen, heeft de FOD Werkgelegenheid de antwoorden op de meest gestelde vragen gebundeld. 

: Bouw