Transport van gevaarlijke goederen

Nieuw uitvoeringsbesluit over vervoer gevaarlijke stoffen via binnenwateren

Op 30 januari 2013 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Opnieuw tweejaarlijkse herziening van ADR

ADR, de internationale regelgeving inzake het vervoer van transportgevaarlijke stoffen wordt om de twee jaar herzien om rekening te houden met de stand van de techniek, onvolkomenheden in de regelgeving weg te werken en lessen die geleerd zijn uit ongevallen en incidenten te incorporeren. De laatste versie, ADR2009 wordt nu bijgewerkt en hervormd tot ADR2011.

CAO ‘toxische gassen in containers’ verbindend verklaard

Voortaan zullen werkgevers in de transport- en logistieke sector in het jaarlijks actieplan voor bescherming en preventie op het werk aandacht moeten besteden aan toxische gassen. Recent werd immers een CAO over deze materie verbindend verklaard.