Lift

Liftsleutels: enkel voor bevoegden

Het onjuist of ongeoorloofd gebruik van ontgrendelsleutels voor bordesdeuren van liften brengt diverse risico’s met zich mee. Daarom mogen deze niet ter beschikking gesteld worden aan derden. Om verder misbruik en ongevallen te voorkomen, wordt een actief recuperatiebeleid gevoerd om het aantal op de markt aanwezige ontgrendelsleutels te verminderen.

Het veiligste transportmiddel ter wereld

In een Spaans ziekenhuis vond enkele maanden geleden een ernstig ongeval met een lift plaats, dat het leven kostte aan een pas bevallen vrouw. De brancard waarop zij lag, was nog niet helemaal uit de lift toen deze door een technisch defect weer omhoogging. Daardoor kwam haar hoofd klem te zitten tussen de lift en de schacht. Maar hoe zit het nu met de veiligheid van liften in ons land? De voorbije decennia is er veel gedaan om de veiligheid van liften te verbeteren. Risicoanalyse, onderhoud en inspectie vormen de ruggengraat van het veiligheidsbeleid.

Veilig verhuizen

September is voor studenten de maand waarin het nieuwe schooljaar begint. Een nieuw schooljaar betekent vaak ook een nieuw kot of appartement en dus moet er weer verhuisd worden. Zoals bij elke verhuis is het belangrijk dat je je bewust bent van de mogelijke risico’s en dat je je eigen veiligheid en die van je helpers in acht neemt.

Liften: een stand van zaken

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie hebben in 2016 een behoorlijk aantal liften gecontroleerd waarvan de moderniseringstermijn verstreken was. Een niet-onbelangrijk aantal was nog niet gemoderniseerd/niet in orde. In 2016 zijn er ook nog een aantal dodelijke ongevallen gebeurd met liften. Een stand van zaken door de nationaal coördinator campagne liften van de FOD Werkgelegenheid.

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.

KB op de markt brengen van liften

Een nieuw KB vervangt de oude Belgische regeling voor het op de markt brengen van liften. Het nieuwe KB is de omzetting van een Europese Richtlijn.

Nieuwe normen voor liften

Dit voorjaar verscheen een nieuwe Liftenrichtlijn. Gelijktijdig met de richtlijn verschijnt ook een geactualiseerde versie van de bestaande normen voor liften. De huidige normen EN 81-1 en EN 81-2 worden vervangen door de nieuwe normen EN 81-20 en EN 81-50. 

Modernisering personenliften: denk eraan

Ingevolge het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (BS 30 april 2003 - aangepast door KB van 10 december 2012) moeten oude personenliften gemoderniseerd worden. De eerste moderniseringsdeadline vindt eind 2014 plaats.

Nieuw KB liften: informatieprocedure bij de Europese Commissie

In het kader van de herziening van het KB liften werd ook de Europese Commissie ingelicht. Waarom moeten de lidstaten de Commissie inlichten over nieuwe reglementaire bepalingen en wat is het nut daarvan?

Modernisering van liften: wellicht nieuwe termijnen

In PreventActua 09/2012 kon u reeds lezen dat er wijzigingen op komst zijn waardoor de geldende termijnen voor het moderniseren van liften aangepast zullen worden. Overleg met de bevoegde ministers en de sector heeft ertoe geleid dat de eerder aangekondigde termijnen gewijzigd werden. Dat blijkt uit de ontwerptekst die op 16 juli 2012 naar de Raad van State werd gestuurd.