Etiketteren

CLP: titaandioxide en nieuwe EUH-zinnen

Met de gedelegeerde verordening 217/2020 zijn er wijzigingen aan de CLP-verordening 1272/2008 doorgevoerd. Het gaat om de 14e aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. De wijzigingen die het meest in het oog springen: inadembare titaandioxidedeeltjes worden als kankerverwekkend categorie 2 beschouwd en nieuwe EUH-zinnen moeten gebruikers wijzen op dit gevaar.

Etikettering van gevaarlijke producten: informatie voor noodsituaties

Om een adequaat advies te kunnen geven in geval van nood, moeten antigifcentra beschikken over gegevens over de samenstelling van een gevaarlijk product. In 2017 is een wijziging doorgevoerd in de CLP-verordening die fabrikanten verplicht om een Unique Formula Identifier (UFI) aan te brengen op het etiket. Deze UFI wordt stapsgewijs verplicht vanaf 2021.

CLP-verordening gewijzigd

De CLP-verordening (1272/2008) regelt de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze regels zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System (GHS) dat wereldwijd gehanteerd wordt. Aanpassingen in het GHS zijn nu ook doorgevoerd in CLP, onder meer de toevoeging van een nieuwe gevarenklasse voor ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen en een nieuwe gevarencategorie ‘pyrofore gassen’ in de gevarenklasse van de ontvlambare gassen.

Aanpassingen aan de geharmoniseerde vermeldingen van de CLP Verordening

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) werd op een aantal plaatsen aangepast. De tabel van geharmoniseerde vermeldingen (beschikbaar in bijlage VI van de CLP) moest namelijk aangepast worden aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

De elementen van het etiket op chemische producten

Welke informatie moet verplicht op alle etiketten van gevaarlijke stoffen staan? Het antwoord staat op onderstaand voorbeeld.

Quiz: Verpakkingen en etiketten chemische producten

Lees eerst de tekst over dit onderwerp.

Verpakkingen en etiketten van chemische producten krijgen opfrissing

Misschien heb je al gemerkt dat op sommige producten niet langer de  vertrouwde oranje gevarenpictogrammen staan. In plaats daarvan staan er witte pictogrammen met een rode rand. Momenteel kan je beide soorten tegenkomen, maar deze zomer verdwijnen de oranje pictogrammen voorgoed.

Veiligheidsinformatiebladen: essentiële informatie om veilig te werken met gevaarlijke stoffen

De REACH-verordening heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de veiligheidsinformatiebladen (SDS). Vanaf 1 juni 2015 is het aanleveren van deze nieuwe (SDS) verplicht voor stoffen en mengsels. Wat moet je als downstreamgebruiker weten over het opstellen en lezen van deze veiligheidsinformatiebladen?

Voorbeelden van etiketten volgens CLP

Vanaf 1 juni 2015 moeten ook alle mengsels met de nieuwe CLP-etiketten op de markt gebracht worden. Dit betekent dat de nieuwe etiketten steeds vaker zullen opduiken op producten die gebruikt worden op de werkvloer en thuis. Een overzicht van de belangrijkste voorschriften.

Spuitbussen nu ook gelabeld volgens CLP-regels

Een KB van januari 2014 wijzigt de etiketteervoorschriften voor aerosols, waardoor de etiketten op spuitbussen in de toekomst ook conform zullen zijn met de CLP-verordening 1272/2008.