Prevent-Foundation

Kennisontwikkeling en -verspreiding

Prevent-Foundation ontwikkelt en verspreidt kennis over duurzaam werk. Enerzijds met het oog op de bevordering van de werkomstandigheden in een gezonde, innovatieve en productieve economie. Anderzijds gericht op de inzetbaarheid van de werknemers in een veranderende arbeidsmarkt.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Met Prevent-Foundation zetten we studie- en onderzoeksprojecten op rond duurzaam werk in een brede maatschappelijke context. Dit start bij de uitbouw van een gezonde economie, met aandacht voor het tewerkstellings- en het gezondheidsbeleid. En eindigt bij de ontwikkeling van een beleid inzake sociale inclusie, met oog voor de vergrijzing en de re-integratie.

Antwoorden formuleren
Prevent-Foundation werkt mee aan de ondersteuning van het beleid op regionaal, federaal en internationaal niveau. We richten daarvoor specifieke projecten op de verbetering van de mens-werkrelatie in het algemeen en op de duurzaamheid van het werk in het bijzonder. We werken ook aan de uitbouw van een observatorium voor de opvolging van strategische indicatoren rond de mens-werkrelatie.

Bewustmaken
Prevent-Foundation richt bewustmakingscampagnes op het grote publiek of op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld jongeren). Daarnaast promoten we ook een ‘Vision Zero’-beleid via bewustmaking en gedragsverandering.

Een ontmoetingsplaats creëren
Belanghebbenden, die op regionaal en nationaal niveau instaan voor een betere mens-werkrelatie en duurzame tewerkstelling, kunnen via een nationaal forum netwerken en informatie uitwisselen.


Meer over Prevent-Foundation? Focus op duurzaam werk

Via Prevent-Foundation streeft Prevent ernaar om een structurele bijdrage te leveren aan oplossingen voor relevante maatschappelijke vragen en problemen, onder andere inzake:

- de uitbouw van een gezonde economie, met aandacht voor het tewerkstellingsbeleid en het gezondheidsbeleid
- de ontwikkeling van een beleid inzake sociale inclusie, met oog voor de vergrijzing en de re-integratie.

Dit gebeurt voornamelijk door middel van onderzoeks-, beleidsondersteunende en sensibilisatieprojecten die inspelen op concrete maatschappelijke behoeften en die gekenmerkt worden door een degelijke wetenschappelijke onderbouw.

De duurzaamheid van het werk wordt benaderd vanuit een brede maatschappelijke context en in het ruime kader van de verbetering van de werkomstandigheden, van de werkorganisatie en van de inzetbaarheid van de werknemer.
De expertise inzake de duurzaamheid van het werk strekt zich voornamelijk uit over de volgende kennisdomeinen: welzijn op het werk met o.a. veilige arbeidsomstandigheden, (mentale) gezondheid en ergonomie, preventiecultuur en gedragsverandering, arbeidsparticipatie, gezondheidspromotie, en re-integratie. De kennisdomeinen van de stichting worden bepaald in nauw overleg met de sociale partners, de overheid en de verschillende actoren van het arbeidsmarktbeleid en van het preventielandschap.

Observatorium
Onderzoek en beleidsondersteuning zijn gebaseerd op betrouwbare gegevens die toelaten om een beeld te vormen van een blootstelling aan een risico en de evolutie hierin, evenals van de inzetbaarheidsgraad van de populatie. Prevent-Foundation herbergt een risico-observatorium dat de ontwikkelingen in duurzaam werk en welzijn op het werk opvolgt door cijfergegevens en kwalitatieve gegevens te beheren en te analyseren.

Sensibilisatie
Een brede communicatiecampagne is het sluitstuk van een beleid inzake duurzaam werk. Prevent-Foundation organiseert en coördineert campagnes die bewustmaking en gedragsverandering in het algemeen beogen maar die zich ook richten op specifieke doelgroepen zoals jongeren, laagopgeleiden, kleine ondernemingen, ed. De campagnes verlopen in nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers en relevante intermediaire organisaties.

Beleidsvoorbereidend onderzoek
Nieuwe uitdagingen op maatschappelijk vlak vragen om effectieve beleidsmaatregelen met betrekking tot duurzaam werk. Prevent-Foundation verricht beleidsvoorbereidend monitoronderzoek en biedt analyses, theoretische onderbouwing en deskundigheid aan overheid en sociale partners. Het onderzoek beoogt inzicht in trends en ontwikkelingen op het vlak van arbeid en arbeidsomstandigheden en evalueert wetgeving en beleid.

Forum
In het licht van de vergrijzing en een op termijn steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het van belang dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Investeren in duurzame inzetbaarheid, in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers, die zowel binnen als buiten het huidige bedrijf hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij vereist een gemeenschappelijke inbreng van bedrijven, overheden, en alle betrokkenen in het maatschappelijke veld. De Stichting biedt via het Forum een platform aan alle betrokkenen om samen te werken aan de bevordering van duurzaam werk, synergieën te creëren en een duidelijker gezicht te geven aan preventie en welzijn op het werk.

Netwerken
Prevent-Foundation treedt tevens op als secretariaat voor twee Europese netwerken. Eén rond gezondheidsbevordering op het werk en het andere over productiviteit en sociale innovatie.

ENWHP - the European Network for Workplace Health Promotion

EANPC - the European Productivity Network

Lees meer over deze twee Europese netwerken in onze rubriek Netwerken.


Contact? Mail naar foundation [at] prevent [dot] be