Wetgeving

Meldingen graafwerken in de buurt van gasleidingen

Vanaf 1 juli 2019 gelden aangepaste regels voor het melden van graafwerken in de buurt van gasleidingen. Wie graafwerken uitvoert in de buurt van gasleidingen, is verplicht om zich te houden aan regels inzake melding en het raadplegen van informatie. 

Organisatie van de noodplanning in ziekenhuizen

Voor een ziekenhuis vormt de noodplanning een onlosmakelijk deel van een goede organisatie. Voor de noodplanning in ziekenhuizen gelden specifieke regels. De bevoegdheden op dit vlak zijn verspreid over de verschillende beleidsniveaus in ons land. Er zijn echter wel afspraken tussen de federale overheid en de gewesten/gemeenschappen over het gezamenlijke kader voor de ziekenhuisnoodplanning.

Uitzendarbeid in federale diensten

Twee KB's, gepubliceerd op 14 januari 2019, bepalen het reglementaire kader voor de invoering van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en HR Rail. Eén besluit legt de regels vast voor het inzetten van uitzendarbeid. Het andere besluit geeft een definitie voor de omschrijving van uitzonderlijk werk.

Toepassing uitzondering in artikel 30 KB TMB voor overheidsopdrachten

Artikel 30 bepaalt dat elke opdrachtgever verplicht is om een veiligheids- en gezondheidsplan toe te voegen aan het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten. Er is echter een uitzondering voorzien voor aanbestedende overheden, maar uit de praktijk blijkt dat heel wat overheden geen gebruik maken van de voorziene afwijking.

Omzendbrief herinnert brandweer aan gordelplicht

Op 4 november 2014 verscheen een omzendbrief die de brandweerdiensten erop wijst dat ook zij de gordel moeten dragen tijdens hun interventies. Enkel bij 'uitzonderlijke omstandigheden' zijn ze vrijgesteld van deze verplichting. 

Rookverbod: is de uitzondering voor private ruimtes discriminerend ?

Een werknemer van een gesloten asielcentrum heeft de Belgische staat als werkgever voor de rechter gedaagd wegens het niet naleven van de rookverbodwetgeving. In het centrum mag in private ruimtes gerookt worden. De arbeidsrechtbank heeft voorlopige maatregelen bevolen over de naleving van het rookverbod in de instelling.

Wijzigingen KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen door de reglementering overheidsopdrachten

De artikelen 29 en 30 van het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd door het KB van 15 juli 2011 (plaatsing overheidsopdrachten). Deze wijzigingen traden in werking op 1 juli 2013 (KB van 2 juni 2013).

Wettelijk kader voor elektronische aangifte ongevallen in publieke sector

Een nieuw KB regelt de elektronische aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector. Deze nieuwe regels treden in werking vanaf 1 januari 2014. 

Tuberculose erkend als beroepsziekte voor meer categorieën werknemers

Tuberculose, een ziekte die jarenlang verdwenen leek, rukt opnieuw op in ons land. Daarom wordt de aandoening nu ook erkend als beroepsziekte voor werknemers in de  publieke sector. Dankzij dit KB kan tuberculose bij veel meer mensen sneller en eenvoudiger erkend worden als beroepsziekte dan voordien het geval was.

Strengere straffen voor geweld tegen gevangenisbewakers en chauffeurs van het openbaar vervoer

De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS van 31 januari 2013, art. 20-21) voert strengere bestraffingen in voor de daders van geweld tegen brandweerlui, hulpverleners, postbodes, of werknemers van het openbaar vervoer.