Wetgeving

Studentenarbeid: een op te frissen reglementering

De minister van Werk heeft aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) gevraagd om zich te buigen over de reglementering inzake studentenarbeid: deze reglementering is niet meer aangepast aan de huidige situatie en er bestaat geen duidelijke definitie van het begrip student. De NAR kon geen unaniem advies uitvaardigen.

Codex - Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Codex Welzijn op het werk - Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Onthaal in de wetgeving

Een werkgever is wettelijk verplicht om onthaal te voorzien voor nieuwe werknemers. Dit onthaal houdt onder andere ook informatie over welzijn op het werk in. Jongeren, uitzendkrachten en werknemers van derden moeten extra aandacht krijgen.

Gezondheidstoezicht en stagiairs

Met de start van het nieuwe schooljaar komen er binnenkort ook weer stagiairs op de werkvloer. Dat vraagt om de nodige afspraken tussen het bedrijf, de onderwijsinstelling en de stagiair. Een belangrijk element hierin is de organisatie van het gezondheidstoezicht. 

Geen jobstudenten aan het stuur van tractoren

Jobstudenten mogen geen tractoren besturen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die in de kamer werd gesteld. Maar dat is lang niet de enige taak die verboden is voor jobstudenten. 

Gezondheidstoezicht van de stagiairs: aanpassingen bij de start van het schooljaar

In het Staatsblad verschenen enkele nieuwe bepalingen in verband met vergoedingsregeling voor het gezondheidstoezicht van de stagiairs. Dit was dringend de oude regeling op 14 december 2009 vernietigd werd door Raad van State.

Wie betaalt kosten van gezondheidstoezicht stagiairs?

Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State de bestaande vergoedingsregeling voor het gezondheidstoezicht op stagiairs. Minister van werk Milquet werkt momenteel aan een nieuwe regeling waarbij de kosten van het gezondheidstoezicht terugbetaald worden door het Fonds voor de Beroepsziekten.

Wat met arbeidsongevallen tijdens stages?

In het nieuwe schooljaar zullen opnieuw duizenden scholieren onbezoldigd stage lopen in een bedrijf. Tijdens die stage kunnen ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Wat betreft de verplichtingen inzake preventie, opvolging, aangifte, … van arbeidsongevallen zal dus, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, ofwel de school ofwel het bedrijf actie moeten ondernemen. Wie moet welke taken op zich nemen?

Stagiairs en arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2008 zullen de arbeidsongevallen van onbezoldigde stagiairs gedekt zijn, en dit in het kader van de arbeidsongevallenverzekering van de onderwijsinstelling. Deze wordt als de werkgever beschouwd. Deze verplichting vloeit voort uit een KB dat het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 uitbreidt.

ARAB Artikel 28, toch niet weg

Op 13 februari 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat het artikel 28 van het ARAB vervangt. Toch gaat het niet om een nieuw artikel. Hoe zit een en ander in elkaar?