Wetgeving

Bescherming van de gezondheid van nachtarbeiders

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft de mogelijkheden van nachtarbeid in de sector van de e-commerce uitgebreid. Aan de volksvertegenwoordiger die hem vroeg of er gedacht werd aan aangescherpte maatregelen om de nachtwerkers te beschermen, antwoordde de minister van Werk dat de bestaande reglementering al een aangepast beschermingsniveau biedt aan nachtarbeiders. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is echter van mening dat er meer gefocust moet worden op de primaire preventie van borstkanker in het kader van nachtarbeid.

Balans tussen werk en privéleven: afspraken over deconnectie

De wet van 26 maart 2018 bepaalt dat er in de ondernemingen op basis van overleg in het Comité PBW afspraken gemaakt kunnen worden over 'deconnectie'. Deze afspraken zijn er op gericht om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren en op die manier burn-out of andere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Werkbaar en wendbaar werk: ontwerp-KB voor de opleidingsrekening

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van uitvoeringsbesluit van de wet Werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 goedgekeurd. Het betreft het investeren in de opleiding.

Arbeidstijdenrichtlijn: interpretatieve mededeling

De Europese Commissie publiceerde, in mei 2017, een interpretatieve mededeling over de arbeidstijdenrichtlijn. 

Weldra een wettelijk kader voor occasioneel telewerk?

Het Wetsontwerp van 4 januari 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk legt het wettelijk kader vast voor het occasioneel telewerk in de privésector. Volgens de samenvatting treden de bepalingen in werking op 1 februari 2017 tenzij de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad nog voor deze datum een cao hierover sluiten.

Nachtarbeid toegestaan in e-commerce

In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016 verscheen een KB dat nachtarbeid toelaat voor ‘werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in ondernemingen die onder bepaalde paritaire comités ressorteren’. Al deze paritaire comités hebben bovendien een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de invoering van nachtarbeid. 

De arbeidstijdenrichtlijn in Belgisch recht

De wijze waarop de arbeidstijd georganiseerd is, heeft een niet te miskennen invloed op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De basisprincipes voor de organisatie van de arbeidstijd zijn terug te vinden in de Europese richtlijn 2003/88. In België zijn deze bepalingen hoofdzakelijk opgenomen in de arbeidswet. 

Richtlijn over arbeidstijden op de binnenvaart

Op 7 juli 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn rond de arbeidstijden in de sector van de binnenvaart. Deze richtlijn moet een aanvulling worden op de arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), die niet van toepassing is op de binnenvaart. 

Wetgeving rond veiligheid en gezondheid in de transportsector

In de transportsector gelden verschillende regels die het welzijn en de veiligheid van de chauffeurs en de andere weggebruikers ten goede moet komen. Uiteraard is er de verkeerswetgeving en de wet welzijn op het werk. Meer specifiek is er de wetgeving rond rij- en rusttijden en de bepalingen rond het rijgeschiktheidsattest in het KB rijbewijzen.

Nieuwe wet moderniseert het arbeidsrecht

Op 29 augustus 2013 verscheen de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad. De wet geeft uitvoering aan het eerste deel van een akkoord dat gesloten werd tussen de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht en zorgt voor meer flexibiliteit van de arbeidstijd.