Artikel

Nachtarbeid en Kanker

Zowat 20% van de huidige beroepsbevolking doet ploegen- of nachtwerk in onze 24/7 maatschappij. Mensen zijn van nature uit dagdieren. Bij werken in shiftdienst is er een verhoogd risico op tal van aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, diabetes en metabool syndroom. De vaak gestelde vraag tegenwoordig is: ‘Is er een link tussen het ontstaan van kanker en werken tijdens de nacht?’. 

EU: thuiswachtdienst = arbeidstijd

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is van oordeel dat de thuiswachtdienst waarbij een werknemer verplicht is om binnen acht minuten gehoor te geven aan oproepen van zijn werkgever, als arbeidstijd moet worden beschouwd. De mogelijkheid om andere activiteiten te doen tijdens zo'n thuiswachtdienst is immers zeer sterk beperkt. Dit arrest is een antwoord op vragen gesteld door het arbeidshof van Brussel.

Minder dan 1 Belg op 10 ziet zich zichzelf werken tot 67 jaar

Uit een tweejaarlijkse inzetbaarheidsbarometer van Securex bij 1.552 werknemers blijkt dat minder dan 1 op de 10 Belgen (8%) wil werken tot 67 jaar of ouder. Bovendien gelooft slechts 16% daar fysiek of mentaal toe in staat te zijn. Sinds 2013 blijft dit cijfer stabiel.

Progressieve werkhervatting en re-integratietraject

Werknemers kunnen tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn. Tijdens deze periode van ongeschiktheid ontvangen zij een uitkering. Omdat deze kosten de voorbije jaren sterk gestegen waren, hadden de ministers van werk en van sociale zaken een aantal maatregelen ingevoerd om werknemers sneller te reactiveren. Deze tekst licht de verschillende systemen van werkhervatting toe.

Opinie: Hoe definiëren we een “zwaar beroep”?

Er is in de schoot van de regering een consensus gegroeid: de reguliere pensioenleeftijd wordt stapsgewijs opgetrokken tot 67 jaar, zoals dat al een hele tijd in Nederland en in de Scandinavische landen de praktijk is. Er wordt slechts één uitzondering voorzien: voor zogenaamd zware beroepen blijft een vervroegde opruststelling toegelaten. Het voorbije jaar hebben de sociale partners dan ook erg veel energie gestoken in het aflijnen van wat mag verstaan worden onder een zwaar beroep. Daarover werd nog geen consensus gevonden.

Enquête ‘Modern Times’: werken tot pensioenleeftijd niet werkbaar

In de maanden maart en april 2017 hebben zo’n 14.500 werknemers de online ABVV-enquête Modern Times ingevuld. Daaruit blijkt dat meer dan 40% van de ondervraagden zich lichamelijk en/of mentaal niet in staat voelt om hun huidige functie tot de pensioenleeftijd te blijven uitoefenen.

Risicoanalyse nacht- en ploegenarbeid

‘Vóór 23:59 uur besteld, morgen in huis’, u kent deze, of analoge slogans wel. Het zijn dus al lang niet meer alleen de gezondheidswerkers, politie, brandweer en werknemers van volcontinu bedrijven die op alle ogenblikken van de dag/nacht of de week aan de slag zijn. De explosieve groei van e-commerce (om je pakje ’s nachts te versturen dus) zal het aantal mensen dat op onregelmatige uren werkt, doen toenemen.

België klaar om in te stemmen met conventie over horecapersoneel

De ministerraad heeft op 18 februari 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met conventie nr. 172 van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

Werknemers zonder vaste werkplek en arbeidstijd: Het Europees Hof beslist

In een arrest van 10 september 2015 verduidelijkt het Europees Hof van Justitie dat de verplaatsingen die werknemers zonder vaste of gebruikelijke werkplek uitvoeren tussen hun woonplaats en de eerste of laatste klant van de dag, deel uitmaken van de arbeidstijd. Die verplaatsingen uitsluiten zou indruisen tegen het basisprincipe om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. 

Krijgt registratieplicht op bouwwerven navolging?

Net zoals in de bouw wordt ook in de vleesverwerkende industrie veelvuldig gebruik gemaakt van aannemers en onderaannemers. Om een eind te maken aan het onoverzichtelijk kluwen van aannemers, zelfstandigen en schijnzelfstandigen, grijpt de overheid nu naar een instrument dat zijn nut reeds bewezen heeft in de bouwsector: de verplichte aanwezigheidsregistratie.