Wetgeving

Verankeringsvoorzieningen en pbm (deel 2)

Bij de keuze en het gebruik van persoonlijke valbescherming is het belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de verankeringsvoorzieningen. Volgens de regelgeving voor het op de markt brengen van pbm zijn sommige types echter geen pbm maar wel een bouwproduct. Hierop werd ingegaan in het eerste deel van het artikel. Het tweede deel gaat over welke gevolgen dit heeft voor het gebruik van verankeringsvoorzieningen.

Verankeringsvoorzieningen en pbm (deel 1)

Verankeringsvoorzieningen zijn een onmisbaar onderdeel van persoonlijke valbescherming. Sommige types van verankeringen zijn echter vast bevestigd aan een bouwwerk en worden daarom beschouwd als een ‘bouwproduct’. Dit heeft gevolgen zowel voor het op de markt brengen van verankeringsvoorzieningen als voor het gebruik ervan. In dit artikel gaan we in op de aspecten die te maken hebben met het op de markt brengen, zoals de verschillende types verankeringsvoorzieningen en de CE-markering. In een tweede artikel belichten we de gevolgen voor het gebruik van verankeringsvoorzieningen. 

Moeten ladders gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle?

Ladders hebben heel wat te verduren: ze worden vaak dagelijks gebruikt en blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om een ladder regelmatig te controleren op defecten. Maar moet dit door een externe dienst voor technische controle gebeuren?

Veilig werken op hoogte: wetgeving

Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Een overzicht.

Regels voor steigers

Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte bevat de belangrijkste bepalingen voor het gebruik van steigers. Een samenvatting.

Welke normen voor ladders en steigers?

Ladders en steigers zijn niet onderworpen aan CE-markering, maar er bestaat toch een manier om na te gaan of het materiaal voldoet aan de gebruikscriteria op het vlak van constructie, weerbaarheid en stabiliteit: de normen. Wat volgt is een overzicht van alle normen die van toepassing zijn op ladders en steigers.

Ladders: veilig werken in de hoogte

Ladders worden vaak gebruikt, zowel privé als op het werk. Helaas gebeuren er tijdens het gebruik nog veel ongevallen die leiden tot ernstige en zelfs dodelijke letsels. Het is dus van groot belang zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze van de ladder en niet in routine te vervallen tijdens het werken ermee. PreventFocus herinnert u aan enkele basisregels en aan de recente wettelijke wijzigingen.

Ladders: einde van de verwarring

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte heeft artikel 43bis van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) opgeheven. Deze opheffing maakte een einde aan de verwarring die lang bestond tussen de voorschriften uit het ARAB aan de ene kant en die uit de normen EN 131-1 en 131-2 aan de andere kant. Om welk probleem ging het precies?

KB over werken op hoogte

Het koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte is verschenen in het Belgische Staatsblad op 15 september 2005. Het is de omzetting in Belgische wetgeving van richtlijn 2001/45/EG die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Wat zijn de krachtlijnen van het KB?