Wetgeving

Codex - Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia

Codex Welzijn op het werk - Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia aangepast

Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk verscheen op 14 april 2014 in het Belgisch Staatsblad. Het treedt op 1 juli 2014 in werking.