Actueel

Samenvoeging van de sociale inspectiediensten: extra taken voor Toezicht Welzijn op het werk

Sinds 1 juli 2017 zijn de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst onder de RSZ. Door deze fusie zijn opdrachten tussen de verschillende inspectiediensten herschikt. Hierdoor krijgt Toezicht Welzijn op het werk bijkomende opdrachten, m.n. de controle inzake de arbeidsongevallenwet.

Arbeidsongevallen: statistieken 2015

De arbeidsongevallencijfers voor de privésector van het Fonds voor arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens op lange termijn. De ernst van de ongevallen die plaats vonden op de weg van en naar het werk blijft hoger dan de ernst van de ongevallen op de arbeidsplaats.

Belgisch nationaal profiel gepubliceerd

Recent publiceerde de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het ‘Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk’. Waar gaat het over? 

Nederland: ‘Hallo, de arbeidsinspectie aan de lijn’

Als gevolg van de bezuinigingen, zal het aantal inspecties en onderzoeken afnemen van 17.500 tot 16.000 in 2015. Er zullen ook meer zogenaamde ‘bel-inspecties’ gebeuren, waarbij er telefonisch contact wordt opgenomen met de bedrijven om de preventiemaatregelen te controleren.

Handhaving van REACH en CLP: performantie moet beter

Een onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de uitvoering van REACH en CLP toont aan dat 67% van de geïnspecteerde bedrijven niet in orde is met deze wetgeving. De kwaliteit van de Safety Data Sheets, de naleving van de verplichte kennisgeving en registratie moeten verbeteren.