Wetgeving

Regels over benoeming buitengewone leden Hoge Raad PBW

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (Hoge Raad PBW) geeft op aanvraag adviezen over maatregelen die betrekking hebben op de welzijnsdomeinen. Een recent verschenen koninklijk besluit heeft tot doel de regels over de benoeming en over het einde van het mandaat van de buitengewone leden aan te passen.

Codex - Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex Welzijn op het werk - Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017)

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Ambtenaren FOD WASO ook bevoegd voor controles productveiligheid

Een ministerieel besluit heeft de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bevoegd gemaakt voor het vaststellen van inbeuken inzake productveiligheid. 

Welzijn bij maritieme arbeid

In 2013 stemde België in met het IAO-verdrag betreffende de maritieme arbeid. Een wet uit 2014 voert de regels in rond de controle op de verplichtingen uit het Verdrag.

Elektronisch PV in sociaal strafrecht wordt duidelijker

De gebruiksvoorwaarden van het uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht, ingevoerd door de programmawet (I) van 29 maart 2012, worden duidelijk. Een koninklijk besluit van 10 juli 2013 bevat de lijst van sociale inspectiediensten die ervan mogen gebruik maken en bepaalt een aantal elementen van de wettelijke basis.

De administratieve geldboetes in het sociaal strafwetboek

De regels rond de administratieve geldboetes waren nog niet volledig vastgelegd in het kader van de wet van 30 juni 1971 (wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten). Daar is nu verandering in gekomen: het sociaal strafwetboek, dat grotendeels de bestaande procedure overnam, heeft de rechten van de verdediging verduidelijkt en de Directie van de administratieve geldboetes bevoegd gemaakt voor alle geschillen inzake administratieve geldboetes. 

Het Sociaal Strafwetboek: in werking vanaf 1 juli 2011

Het Sociaal Strafwetboek bundelt alle bepalingen uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid waarop de inbreuken bestraft worden met strafrechtelijke sancties. Dit strafwetboek treedt in voege op 1 juli 2011. Welke gevolgen heeft dit op het vlak van welzijn op het werk?

Laatste rechte lijn richting Sociaal Strafwetboek

In het Staatsblad van 1 juli 2010 verschenen de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal strafwetboek en de Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het Sociaal strafrecht. Daarmee is de wettelijke basis voor het Sociaal Strafwetboek gelegd. Het zal ten laatste op 1 juli 2011 van kracht worden.

Sociaal Strafwetboek: voor binnenkort?

De Commissie voor Justitie en Sociale Aangelegenheden werkte de voorbije jaren aan een ontwerp voor een Sociaal Strafwetboek. Het ontwerp werd op 3 december 2009 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen. Momenteel wordt het in de Senaat onderzocht. Het Sociaal Strafwetboek wil efficiëntere strafrechtelijke en administratieve sancties invoeren bij sociaalrechtelijke inbreuken en alle sancties samenvoegen tot een samenhangend en leesbaar geheel.

De internationale arbeidsnormen van de IAO

De inwerkingtreding van de conventie nr. 187 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), betreffende het promotionele kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, komt net op tijd om te worden opgenomen in de lijst van evenementen ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Maar wat is nu het verschil tussen een conventie en een aanbeveling? En hoe komen de internationale arbeidsnormen tot stand?