Artikel

Inspectiecampagne rond psychosociale risico's in de horeca: 2/3 werkgevers niet in orde

De arbeidsinspectie (dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in 2012 een inspectiecampagne rond psychosociale risico’s gevoerd in de sector van de horeca. Dit initiatief maakte deel uit van een ruimere Europese campagne.

Samenstellers: vaak onvoldoende metingen en monitoring

In het jaarverslag van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden de cijfers bekendgemaakt van de ‘Inspectiecampagne over gebruik van chemische agentia bij formulatoren’ uit 2011. Daaruit blijkt dat de formulatoren of samenstellers van chemische stoffen sommige metingen in het kader van de verplichtingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, niet naleven.

FBZ verleent bijstand aan organisaties en bedrijven bij risicoanalyses

Bedrijven, onderwijsinstellingen, provinciale en gemeentelijke overheden kunnen advies vragen bij het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) voor bepaalde risicoanalyses.

De administratieve geldboetes in het sociaal strafwetboek

De regels rond de administratieve geldboetes waren nog niet volledig vastgelegd in het kader van de wet van 30 juni 1971 (wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten). Daar is nu verandering in gekomen: het sociaal strafwetboek, dat grotendeels de bestaande procedure overnam, heeft de rechten van de verdediging verduidelijkt en de Directie van de administratieve geldboetes bevoegd gemaakt voor alle geschillen inzake administratieve geldboetes.

Arbeidsinspectie voert bliksemacties in de bouwsector

In de loop van 2013 houdt de Arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk) drie dagen lang "bliksemacties” op de bouwplaatsen. Zowat alle 150 arbeidsinspecteurs worden gedurende die dagen ingeschakeld. Zij voeren in het hele land acties uit en spitsen zich daarbij toe op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Meer dan een kwart van alle dodelijke ongevallen worden immers opgetekend in de bouwsector.

Arbeidsinspectie in Frankrijk: activiteitenverslag 2009

De Franse arbeidsinspectie publiceerde in maart 2011 haar activiteitenverslag voor 2009.  Met welk soort problemen kregen de inspecteurs in Frankrijk te maken?

Inspectiecampagnes in de garage- en carrosseriesector

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de voorbije twee jaar inspecties gehouden bij garages en carrosseriebedrijven. Tussen november 2009 en januari 2010 werden 225 inspectiebezoeken afgelegd bij garages en tussen september en november 2010 bezochten de inspecteurs 197 bedrijven met carrosserieactiviteiten.

Risico’s van boven- en ondergrondse pijpleidingen in bedrijven

Heel wat bedrijven hebben op hun grondgebied boven- en ondergrondse pijpleidingen liggen die gassen of andere producten transporteren. Vooral voor Seveso-bedrijven houdt dit risico’s in. Inspectiecampagnes na de ramp in Gellingen hebben nochtans uitgewezen dat er nog heel wat schort aan de kennis en het onderhoud van deze leidingen.

Nederlandse arbeidsinspectie stelt meer overtredingen op arbozorg vast

In 2011 leefden Nederlandse bedrijven de wetgeving rond arbozorg minder goed na dan de voorgaande jaren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest in 2011 ruim 12.000 keer handhavend optreden. De resultaten van de inspecties zijn te lezen in het jaarverslag van de Inspectie SZW.

Arbeidsongevallen in Nederlandse KMO's

De Nederlandse overheid wil het aantal arbeidsongevallen bij KMO’s met minstens een kwart doen dalen. Een van de middelen om dat doel te bereiken is een grootschalige inspectiecampagne, die tussen mei 2010 en april 2011 gehouden werd.