Artikel

Niet-conforme machine van de markt gehaald door gezondheidsrisico

Op basis van een Europees uitvoeringsbesluit mogen twee modellen van een CNC-gestuurde freesmachine niet langer op de markt gebracht worden, aangezien ze niet beantwoorden aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waardoor ze mogelijk een gezondheidsrisico inhouden.   

Wijzigingen in de wet welzijn op het werk

Op 5 februari 2018 verscheen de wet houdende diverse bepalingen inzake werk in het staatsblad. De wet wijzigt verscheidene wetten waaronder de wet welzijn op het werk. Het gaat om enerzijds de oprichting van de centrale gegevensbank voor het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten en anderzijds wijzigingen aan de bepalingen over de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.  

OIRA voor de schoonmaaksector

Op 3 mei 2017 lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de schoonmaaksector. Deze online tool geeft de kmo’s in de schoonmaaksector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden en een actieplan uit te werken. OiRA-Schoonmaak kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de schoonmaaksector en de FOD WASO.  

De meest voorkomende overtredingen inzake het welzijn op het werk in de VS

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), de overheidsinstantie voor veiligheid en gezondheid op het werk in de Verenigde Staten, is niet te beroerd om ondernemingen die zich weinig aantrekken van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, stevig aan te pakken. De financiële sancties zijn niet min. Recentelijk publiceerde OSHA de top 10 van overtredingen.  

Bismarck of Beveridge? Het verhaal achter ons beroepsziektenstelsel

Wie in België het slachtoffer wordt van een beroepsziekte heeft recht op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten. In Nederland is de situatie anders. Daar vallen de slachtoffer van beroepsziekten meteen terug op de ziekteverzekering. Vanwaar dit verschil? 

Legitimatiebewijs inspecteurs van sociale inspectie

Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen tijdens de uitoefening van hun opdrachten. Vorig jaar werd een model bekendgemaakt van zo’n legitimatiebewijs, dat vanaf 1 juli 2015 moet gebruikt worden. 

Is de wet van 4 augustus 1996 volwassen geworden?

Luc Van Hamme, adviseur-generaal bij de FOD WASO, heeft de evolutie van de regelgeving bestudeerd, alsook de bijstellingen ervan in de loop der jaren. Hij wil het debat aanzwengelen door de gevolgen van de economische veranderingen op het welzijn op het werk in een historische context te plaatsen: Vanwaar komen we? Welke evoluties hebben de Belgische en Europese wetgeving reeds ondergaan? Met welke uitdagingen worden we geconfronteerd? Daarvoor heeft hij een antwoord gezocht op de vraag of de wet Welzijn (die onlangs haar 18de verjaardag vierde…) al dan niet volwassen is geworden.

Amper aandacht voor veiligheid en welzijn op het werk in regeerakkoord

Op 9 oktober publiceerde de nieuw gevormde regering onder leiding van Charles Michel het federale regeerakkoord. Daarin staan de grote beleidslijnen en concrete doelstellingen van de nieuwe regering. Zoals te verwachten viel, ligt de focus vooral op het economisch herstel. Op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk worden geen grote veranderingen aangekondigd.

Juncker stelt beleid voor aan Europese Commissarissen

Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, stuurde medio september een mission letter naar de nieuwe Europese Commissarissen. Daarin legt hij aan de commissarissen uit wat de kernpunten worden van hun beleid. Uiteraard komen ook enkele aspecten in verband met veiligheid en welzijn op het werk aan bod.

Europa: een resolutie voor meer doeltreffende arbeidsinspecties

Het Europees Parlement heeft op 14 januari 2014 een resolutie aangenomen met aanbevelingen voor meer doeltreffende arbeidsinspecties. De resolutie wil de rol beklemtonen van de arbeidsinspectiesystemen als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren.