Wetgeving

Balans tussen werk en privéleven: afspraken over deconnectie

De wet van 26 maart 2018 bepaalt dat er in de ondernemingen op basis van overleg in het Comité PBW afspraken gemaakt kunnen worden over 'deconnectie'. Deze afspraken zijn er op gericht om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren en op die manier burn-out of andere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Codex - Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex Welzijn op het werk - Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017)

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Psychosociale risico’s op het werk: gegevens in het arbeidsreglement

In het arbeidsregelement moeten een aantal gegevens opgenomen zijn over het beleid inzake psychosociale risico's op het werk. 

Het Comité en psychosociale risico’s

De regelgeving rond psychosociale risico's op het werk besteedt veel aandacht aan de collectieve dimensie van preventie. Dat vertaalt zich onder andere in een belangrijke rol voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité). Over welke bevoegdheden beschikt het Comité op dit punt?

Comité PBW: advies, voorstel of akkoord

Het behoort tot de opdracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk om actief deel te nemen aan de uitbouw van het beleid inzake welzijn op het werk. Daarom is het aan de werkgever om het comité te raadplegen en op die manier het overleg met en de betrokkenheid van het comité te verzekeren. Over welke onderwerpen moet het comité  een advies geven? Wat is het verschil tussen een advies en een voorstel? En in welke gevallen is een akkoord vereist?

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers cao 104

Cao nr. 104 legt de ondernemingen op om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor alle oudere werkenemers.  

Toelage voor vorming werknemersvertegenwoordigers herzien

Sinds 1990 bestaat de mogelijkheid om een  premie aan te vragen voor ‘projecten voor sociaal onderzoek en vorming van werknemersvertegenwoordigers’. De hoogte van die premie werd bepaald op basis van het aantal leden van de werknemersorganisatie. Daarin komt nu verandering. Voortaan is het aantal effectieve mandaten van het comité PBW van belang.

Wanneer moet een comité pbw opgericht worden?

De algemene regel is dat een comité moet opgericht worden in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Deze algemene regel is echter in grote mate afhankelijk van de definitie van een technische bedrijfseenheid.

Herstructurering: wat met het comité PBW? (deel 2)

Wat zijn de gevolgen van een herstructurering of een faillissement voor de oprichting en samenstelling van een comité pbw? Wat zijn de algemene principes? Welke gevallen kunnen zich voordoen?

Herstructurering: wat met het comité PBW? (deel I)

Door de crisis is het aantal bedrijven in herstructurering fors toegenomen. Faillissementen, overnames en andere veranderingen volgen elkaar in sneltempo op. Elke situatie is anders. Het comité PBW moet dan ook opnieuw zijn plaats vinden binnen de nieuwe structuur en dat kan al eens tot problemen leiden. Wat er zal gebeuren met het comité, heeft veel te maken met twee basisbegrippen: technische bedrijfseenheid en juridische entiteit. In een volgend artikel komen de regels ingeval van overdracht of faillissement aan bod.