Artikel

De DIP-methode: Bedenkingen bij de methodiek

De DIP-methode is een gestandaardiseerde benadering voor participatieve risicoanalyses. DIP staat hier voor ‘Doelgerichte Interventie Planificatie’. De DIP-methode wordt veel minder gebruikt door preventieadviseurs dan de Sobane-methode, omdat ze een ruimer toepassingsgebied heeft – Sobane is uitsluitend gericht op welzijn op het werk – en vooral omdat nergens in het Nederlandse taalgebied een behoorlijke handleiding bestaat. Om deze reden zullen we haar hieronder wat meer in detail behandelen.

Opinie: Mythes over het welzijn op het werk

Ieder vakgebied heeft een aantal basisbeginselen die algemeen voor waar worden aangenomen en door iedereen worden aanvaard. Maar hoe diep deze vooronderstellingen ook mogen ingebakken zitten in onze denkpatronen, ze zijn niet altijd correct. Professor Jan Van Peteghem ontmaskert enkele van deze ‘welzijnsmythes’.

Professor Jan Van Peteghem doceert aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Hij nam eerder ook al de mythe van het periodiek gezondheidstoezicht op de korrel in PreventActua 15/2015. 

Opinie: Iedereen gelijk voor de (welzijns-)wet

Op werknemers zijn heel wat regels van toepassing in verband met welzijn op het werk. Ons regelgevend kader rond veiligheid en gezondheid op het werk is echter niet van toepassing op zelfstandigen. Dat leidt soms tot absurde toestanden, vooral op plaatsen waar werknemers en zelfstandigen naast elkaar aan de slag zijn. Patrick Franceus, diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie, pleit daarom voor een uitbreiding van de welzijnswet naar de zelfstandigen. 

28 april 2015: oproep om te investeren in een preventiecultuur

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze internationale dag wil men de nadruk leggen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar roept de Internationale Arbeidsorganisatie op om werk te maken van een preventiecultuur.

Meer mensen langer aan het werk in innovatieve arbeidsorganisaties?

Hoe kan innovatieve arbeidsorganisatie helpen om oudere en (chronisch) zieke werknemers (langer) aan het werk te houden?

Perceptie en kennis van veiligheid en gezondheid op het werk bij de werknemers van kmo's

In een eerste artikel bespraken we de resultaten van een onderzoek naar de kennis van de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk bij de bedrijfsleiders van Duitse KMO's. Bij deze gelegenheid ondervroeg het Duitse Federale Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (BAuA) ook de werknemers.

Veiligheid doen leven door slimmer te organiseren

Steeds meer organisaties trachten zich slimmer te organiseren. Dit kan op basis van de principes van de 'innovatieve arbeidsorganisatie' (IAO). IAO betekent het herontwerpen van de bestaande organisatiestructuur, om zo te komen tot een meer wendbare organisatie met actievere jobs. Maar wat zijn mogelijke implicaties en effecten van 'het nieuwe organiseren' op het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van een organisatie?

Lieven Eeckelaert & Katrien Bruyninx, Prevent

De zeven veiligheidshoofdzonden

Het Britse ROSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents) heeft op haar website de ‘7 deadly safety sins’ gepubliceerd, zeven zaken in verband met veiligheid waar je je als werkgever of werknemer nooit mag aan bezondigen.

Onderzoek naar het 'werkonderbrekingsrecht' van Franse werknemers

Sinds meer dan 30 jaar bevat de Franse arbeidswetgeving een 'terugtrekkingsrecht'. Hierdoor hebben werknemers het recht om hun werk te onderbreken of te weigeren wanneer ze van mening zijn dat het een ernstig en onmiddellijk gevaar inhoudt voor hun leven of hun gezondheid. 

Welke apps voor de preventieadviseur?

Als preventieadviseur ben je vaak onderweg van de ene werkpost naar de andere of ren je heen en weer tussen de verschillende afdelingen van het bedrijf. Daarom maken steeds meer preventieadviseurs gebruik van een tablet of smartphone. En die slimme apparaten kunnen voor veel meer gebruikt worden dan enkel het lezen en versturen van e-mails.