Actueel

Sturingsparameters inzake welzijn op het werk op Europees niveau

Bijna elke (grotere) onderneming gaat tegenwoordig te werk op basis van formele managementsystemen zoals ISO 9001. Ook voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats kan men gebruikmaken van sturingsparameters, KPI’s (Key Performance Indicators) genoemd, die in managementsystemen gebruikt worden. EU-OSHA levert KPI’s op beleidsniveau in de vorm van een zogenaamde VGW-barometer.

ISO 55001: beheer van bedrijfsactiva

De ISO 55000-reeks over het beheer van de eigendommen waarmee ondernemingen hun fysiek voortbestaan moeten veiligstellen, is minder bekend dan andere ISO-normen als de 9000-, 14000- en 45000-reeksen (resp. kwaliteit, milieu en veiligheid op het werk). Samen met Bram Alkema, een van de belangrijke drijvende krachten achter de 55000-reeks, licht preventFocus deze normenreeks toe.

Werkbaar werk: zo ziet de voedingssector dat

Wat moeten bedrijven doen om hun personeelsleden werkbare arbeidsomstandigheden aan te bieden? Theoretische inzichten bestaan er genoeg over, maar hoe pak je het aan in de praktijk? De voedingsverwerkende nijverheid gaf hier recent een brochure over uit.

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling

Op het formulier voor de re-integratiebeoordeling maakt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing kenbaar wat betreft de opstart van een re-integratietraject ten behoeve van een werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen.

Zijn VCA-diploma’s eigendom van de werknemers?

Werknemers die met succes een examen afleggen in het kader van VCA, bv. VCA-basisopleiding, ontvangen een diploma. Vaak gaat aan dit examen een opleiding vooraf en worden zowel de kosten van de opleiding als het examen gedragen door de werkgever. De vraag rijst dan: is het diploma eigendom van de werknemer? of kan de werkgever ook bepaalde rechten laten gelden? bv. indien een werknemer het bedrijf voortijdig verlaat.

Nederland: ‘Hallo, de arbeidsinspectie aan de lijn’

Als gevolg van de bezuinigingen, zal het aantal inspecties en onderzoeken afnemen van 17.500 tot 16.000 in 2015. Er zullen ook meer zogenaamde ‘bel-inspecties’ gebeuren, waarbij er telefonisch contact wordt opgenomen met de bedrijven om de preventiemaatregelen te controleren.