Artikel

De interne audit (deel I)

Een onderneming kan haar beleid extern laten auditen, maar een audit kan evenzeer intern gebeuren. Dit eerste artikel uit de reeks over de interne audit bevat naast een aantal definities, ook informatie over de timing, de opdeling van non-compliances, en het auditverslag.

Welzijnscultuur en de Nederlandse veiligheidsladder: Deel 1

De veiligheidsladder, ontwikkeld en vaak gebruikt in Nederland, is een benadering die niet zozeer rekening houdt met een lijst van uiteenlopende verplichtingen in het kader van een zorgsysteem, maar die veeleer peilt naar de veiligheidscultuur in de onderneming.

Standaarden voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

De verkoop van T-shirts gemaakt in sweatshops, de invoer van kasseistenen uitgehouwen door kinderen, het mengen van overjaars vlees in gehakt, … Vandaag wordt dit alles steeds meer op de korrel genomen. Niet alleen hebben sommige beroepen een bepaalde deontologie, ook van werkgevers wordt verwacht dat ze zich houden aan ethische normen. Alleen bestaan daar vaak geen formele rechtsbronnen voor.

Certificering van een ISO 45001 veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem

Met de beschikbaarheid van de norm ISO 45001 kunnen organisaties hun veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem op basis van deze norm laten certificeren. De certificatie gebeurt na een audit door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Norm ISO 45001 is gepubliceerd

Op 12 maart 2018 is de norm ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use officieel verschenen. Aan de publicatie van de norm zijn vier jaren van voorbereiding vooraf gegaan.

 

Bedenkingen van een auditor bij de nieuwe ISO 45001-norm

Binnenkort treedt de nieuwe norm ISO 45001 betreffende het managementsysteem voor veiligheid op het werk in voege. PreventFocus sprak hierover met Eric Louys, Lead Auditor QSE en Activity Manager Certification DML bij Vinçotte. 

Procesmatige benadering en managementsysteem

Een procesmatige benadering kan op elk managementsysteem worden toegepast, ongeacht het type of de omvang van de organisatie, en dus ook op de managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14000-reeks) en veiligheid & gezondheid op het werk (ISO 45001). Hoe moeten we deze benadering omschrijven, die voor organisaties heel wat problemen opleverde tijdens de invoering ervan en die bij de toepassing ervan nog steeds voor moeilijkheden zorgt (de procesmatige benadering van organisaties met certificeringen wordt nog vaak omschreven als ‘immatuur’)?

Risicomanagement: nieuwe editie van ISO 31000

Ongeacht hun omvang en werkdomein worden particuliere en publieke organisaties steeds vaker geconfronteerd met risico’s (imago- of merkschade, cybercriminaliteit, terrorisme, ...). De norm ISO 31000 bevat principes en algemene richtlijnen om organisaties te helpen de risico’s te beheersen en goede resultaten te behalen in een onzeker klimaat. De laatste versie van ISO 31000 is onlangs verschenen.

Vergelijking tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

De norm ISO 45001 is gepubliceerd in maart 2018. Maar wat zijn nu de belangrijkste inhoudelijke verschilpunten tussen de bekende OHSAS-tekst en de nieuwe ISO 45001? Een overzicht.

Gezondheidstoestand en discriminatie op het werk

Een volksvertegenwoordiger stelt zich de vraag of een onderneming werknemers mag belonen omdat die niet ziek zijn geweest gedurende een bepaalde periode. Dit zou discriminerend kunnen zijn. De minister van Werk is van oordeel dat enkel de hoven en rechtbanken hierover een uitspraak kunnen doen.