Artikel

Norm ISO 45001 is gepubliceerd

Op 12 maart 2018 is de norm ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use officieel verschenen. Aan de publicatie van de norm zijn vier jaren van voorbereiding vooraf gegaan.

 

Bedenkingen van een auditor bij de nieuwe ISO 45001-norm

Binnenkort treedt de nieuwe norm ISO 45001 betreffende het managementsysteem voor veiligheid op het werk in voege. PreventFocus sprak hierover met Eric Louys, Lead Auditor QSE en Activity Manager Certification DML bij Vinçotte. 

Procesmatige benadering en managementsysteem

Een procesmatige benadering kan op elk managementsysteem worden toegepast, ongeacht het type of de omvang van de organisatie, en dus ook op de managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14000-reeks) en veiligheid & gezondheid op het werk (ISO 45001). Hoe moeten we deze benadering omschrijven, die voor organisaties heel wat problemen opleverde tijdens de invoering ervan en die bij de toepassing ervan nog steeds voor moeilijkheden zorgt (de procesmatige benadering van organisaties met certificeringen wordt nog vaak omschreven als ‘immatuur’)?

Risicomanagement: nieuwe editie van ISO 31000

Ongeacht hun omvang en werkdomein worden particuliere en publieke organisaties steeds vaker geconfronteerd met risico’s (imago- of merkschade, cybercriminaliteit, terrorisme, ...). De norm ISO 31000 bevat principes en algemene richtlijnen om organisaties te helpen de risico’s te beheersen en goede resultaten te behalen in een onzeker klimaat. De laatste versie van ISO 31000 is onlangs verschenen.

Vergelijking tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

De norm ISO 45001 is gepubliceerd in maart 2018. Maar wat zijn nu de belangrijkste inhoudelijke verschilpunten tussen de bekende OHSAS-tekst en de nieuwe ISO 45001? Een overzicht.

Gezondheidstoestand en discriminatie op het werk

Een volksvertegenwoordiger stelt zich de vraag of een onderneming werknemers mag belonen omdat die niet ziek zijn geweest gedurende een bepaalde periode. Dit zou discriminerend kunnen zijn. De minister van Werk is van oordeel dat enkel de hoven en rechtbanken hierover een uitspraak kunnen doen.

Duurzame gedragsverandering door positieve waardering

Gedrag veranderen bij mensen is één van de grootste uitdagingen waarmee een bedrijf te maken krijgt. Dit lukt alleen als het bedrijf erin slaagt om een sterke vertrouwensband met haar medewerkers op te bouwen. Eén van de beste en tegelijk goedkoopste manieren hiervoor is inzetten op waardering. Nathalie Arteel, bedrijfsleider van Arteel, licht toe hoe haar bedrijf dit aanpakt.

Wees ‘SMART’ bij het formuleren van doelstellingen

Ook bij het formuleren van doelstellingen die te maken hebben met veiligheid en gezondheid op het werk, zoals in het jaaractieplan, is het belangrijk om te waken over de SMART-criteria. Deze criteria zorgen er niet alleen voor dat de vooropgezette doelen duidelijk en haalbaar zijn, maar ook dat de resultaten opgevolgd kunnen worden.

 

Verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001

De publicatie van de toekomstige norm ISO 45001 Systemen voor gezondheids- en veiligheidsmanagement op het werk, die aanvankelijk gepland was voor eind 2016, is volgens de optimisten voorzien voor november 2017, maar zal uiteindelijk wellicht pas in maart 2018 plaatsvinden. Ten gevolge van die vertraging weten bedrijven niet meer welk managementsysteem voor de gezondheid en veiligheid op het werk ze moeten toepassen: de norm OHSAS 18001, die zal verdwijnen, of de norm ISO 45001, die nog lang niet op punt staat? Een overzicht.

Key Performance Indicators ook bruikbaar voor welzijnsbeleid?

Ondernemingen bepalen steeds vaker hun doel aan de hand van objectiveerbare gegevens. Ze goochelen met key performance indicators (KPI’s) om te komen tot balanced scorecards. Maar wat betekenen deze Engelstalige termen en hoe kan de preventieadviseur er gebruik van maken?