Wetgeving

Zelfmoord op het werk beschouwd als arbeidsongeval

Zelfmoord is een complexe daad, gekoppeld aan een geheel van even complexe oorzaken. Het gaat echter altijd om wanhoop en pijn. De werksituatie kan daarbij een van de aanleidingen zijn, of zelfs de hoofdoorzaak. In het geval van een zelfdoding op de werkplek is het van groot belang te komen tot een objectivering van het verband tussen werk en zelfmoord. Maar dat is niet alles. De wet op de arbeidsongevallen omvat een specifieke erkenning van zelfmoord als arbeidsongeval en voorziet ook een schadeloosstelling. Hoe zit de vork precies in de steel?

Professionele revalidatie: Wijziging van de arbeidsongevallenwet

Op 14 maart 2014 keurde de Commissie voor de sociale zaken de tekst van een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed. Het wetsontwerp wijzigt de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de voorwaarden waaraan de werknemer geacht wordt te voldoen en het op zich nemen van de kosten van de professionele revalidatie.

Arbeidsongevallenwet aangepast

Op 27 januari 2014 verscheen de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. Deze wet past onder andere de arbeidsongevallenwet aan.

Cumul arbeidsongevallenpremie en pensioen

Het Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (BS van 17 april 2014) heeft als doel om een interpretatiekwestie inzake de berekening van de cumulatie van een arbeidsongevallenrente met het pensioen op te lossen.


 


 

 

Wettelijk kader voor elektronische aangifte ongevallen in publieke sector

Een nieuw KB regelt de elektronische aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector. Deze nieuwe regels treden in werking vanaf 1 januari 2014. 

Schadeloosstelling van arbeidsongevallen in de overheidssector

Het arbeidsongevallenstelsel van de overheidssector is een kopie van het stelsel van de privésector, maar houdt wel rekening met de eigenheden van de openbare functie. Een woordje uitleg over dit stelsel.

Arbeidsrechtbanken en arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard

Arbeidsrechtbanken zijn ook bevoegd voor geschillen rond arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest 144/2011 van 22 september 2011 geconcludeerd dat artikel 579, 1° van het gerechtelijk wetboek de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie van de Grondwet schendt.

Uitkeringen arbeidsongevallen nu ook via overschrijvingen

Tot voor kort waren overschrijvingen niet de standaard betalingsmethode waarmee het Fonds voor Arbeidsongevallen de slachtoffers uitbetaalde.

KB premiedifferentiatie opgeheven

Het KB van 8 mei 2007 maakte de premieverzekering voor arbeidsongevallen afhankelijk van het aantal en de ernst van de ongevallen in de onderneming. Dat KB is nu bijna volledig opgeheven door een beslissing van de Raad van State op 21 mei 2010. Hoe werkte dit systeem en waarop berust de beslissing om het af te schaffen?

Wat met arbeidsongevallen tijdens stages?

In het nieuwe schooljaar zullen opnieuw duizenden scholieren onbezoldigd stage lopen in een bedrijf. Tijdens die stage kunnen ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Wat betreft de verplichtingen inzake preventie, opvolging, aangifte, … van arbeidsongevallen zal dus, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, ofwel de school ofwel het bedrijf actie moeten ondernemen. Wie moet welke taken op zich nemen?