Wetgeving

Terrorisme en de Belgische wetgeving

Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen niet alleen toeristen om het leven, maar ook werknemers en mensen die onderweg waren naar het werk. Valt terrorisme onder de arbeidsongevallenwetgeving? En welke regels bestaan er nog? 

Waar is da feestje? De gevaarlijke combinatie van feestvierders en het werk

De periode van de nieuwjaarsrecepties ligt achter ons, maar in heel wat bedrijven vinden doorheen het jaar nog feestjes plaats. Verjaardagen, de verwelkoming van nieuwe collega’s of het afscheid van vertrekkers, goede kwartaalcijfers,.. er is altijd wel een reden om te vieren. Advocaat Joris De Wortelaer licht de regels toe. 

Statistische gegevens over de arbeidsongevallen in het jaarverslag

De preventieadviseur moet voor het jaarverslag onder andere statistische gegevens verzamelen over de arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen. Deze gegevens moeten ingevuld worden op het formulier dat beschikbaar is op de site van de FOD WASO. 

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook medische zorgen in buitenland

Een nieuw KB stemt de Belgische gezondheidszorg af op de Europese regels voor medische zorgen in het buitenland. Daardoor worden voortaan ook de kosten van buitenlandse medische behandelingen binnen de EU vergoed.

Aangifte en registratie van ongevallen

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden bij de arbeidsongevallenverzekeraar zodat het slachtoffer vergoed kan worden. Daarnaast moeten arbeidsongevallen geregistreerd, bijgehouden en soms ook gemeld worden, met het oog op preventie.

Wijziging burgerlijke aansprakelijkheid werkgevers op til?

Recent diende Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu een wetsvoorstel in rond de burgerlijke aansprakelijkheid van werkgevers die de wettelijke bepalingen rond het welzijn van de werknemers zwaarwichtig overtreden. Het gaat echter niet om een echte uitbreiding van de aansprakelijkheid, maar wel om het dichten van een lacune in het bestaande systeem.

Bijdrage voor ambtshalve aansluiting

De werkgever die nalaat een verzekeringscontract bij een erkende verzekeraar af te sluiten is het FAO een bijdrage voor ambtshalve aansluiting verschuldigd voor iedere werknemer die in dienst is of is geweest tijdens een kalendermaand. Een KB voert de mogelijke aanpassing van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting in bepaalde omstandigheden in. 

Hulpverleningszones: Arbeidsongevallenwet toepasbaar op overheidspersoneel

Een nieuw verschenen wet verzekert de toepassing van de Arbeidsongevallenwet voor overheidspersoneel op de hulpverleningszones. Een woordje uitleg. 

Arbeidsongevallen in de overheidssector: nieuwe reglementering

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014 verscheen een nieuw KB dat wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de openbare sector (FOD’s, POD’s, ION’s, OISZ, gemeenschappen, gewesten en gemeenten). De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) werden hierin vastgelegd. 

Aanpassingen regelgeving lichte ongevallen

In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 verschenen twee besluiten die de toepassingsmodaliteiten van het concept ‘licht ongeval’ in de reglementering over arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarverslag van de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk integreren.