Wetgeving

Statistische gegevens over de arbeidsongevallen in het jaarverslag

De preventieadviseur moet voor het jaarverslag onder andere statistische gegevens verzamelen over de arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen. Deze gegevens moeten ingevuld worden op het formulier dat beschikbaar is op de site van de FOD WASO. 

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook medische zorgen in buitenland

Een nieuw KB stemt de Belgische gezondheidszorg af op de Europese regels voor medische zorgen in het buitenland. Daardoor worden voortaan ook de kosten van buitenlandse medische behandelingen binnen de EU vergoed.

Aangifte en registratie van ongevallen

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden bij de arbeidsongevallenverzekeraar zodat het slachtoffer vergoed kan worden. Daarnaast moeten arbeidsongevallen geregistreerd, bijgehouden en soms ook gemeld worden, met het oog op preventie.

Consolidatieverslag arbeidsongevallen uitgesteld naar 2017

Normaal gezien moest het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen vanaf 1 januari 2015 een resem extra gegevens bevatten. Deze regeling is evenwel uitgesteld naar 2017. 

Wijziging burgerlijke aansprakelijkheid werkgevers op til?

Recent diende Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu een wetsvoorstel in rond de burgerlijke aansprakelijkheid van werkgevers die de wettelijke bepalingen rond het welzijn van de werknemers zwaarwichtig overtreden. Het gaat echter niet om een echte uitbreiding van de aansprakelijkheid, maar wel om het dichten van een lacune in het bestaande systeem.

Bijdrage voor ambtshalve aansluiting

De werkgever die nalaat een verzekeringscontract bij een erkende verzekeraar af te sluiten is het FAO een bijdrage voor ambtshalve aansluiting verschuldigd voor iedere werknemer die in dienst is of is geweest tijdens een kalendermaand. Een KB voert de mogelijke aanpassing van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting in bepaalde omstandigheden in. 

Hulpverleningszones: Arbeidsongevallenwet toepasbaar op overheidspersoneel

Een nieuw verschenen wet verzekert de toepassing van de Arbeidsongevallenwet voor overheidspersoneel op de hulpverleningszones. Een woordje uitleg. 

Arbeidsongevallen in de overheidssector: nieuwe reglementering

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014 verscheen een nieuw KB dat wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de openbare sector (FOD’s, POD’s, ION’s, OISZ, gemeenschappen, gewesten en gemeenten). De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) werden hierin vastgelegd. 

Aanpassingen regelgeving lichte ongevallen

In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 verschenen twee besluiten die de toepassingsmodaliteiten van het concept ‘licht ongeval’ in de reglementering over arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarverslag van de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk integreren.

Zelfmoord op het werk beschouwd als arbeidsongeval

Zelfmoord is een complexe daad, gekoppeld aan een geheel van even complexe oorzaken. Het gaat echter altijd om wanhoop en pijn. De werksituatie kan daarbij een van de aanleidingen zijn, of zelfs de hoofdoorzaak. In het geval van een zelfdoding op de werkplek is het van groot belang te komen tot een objectivering van het verband tussen werk en zelfmoord. Maar dat is niet alles. De wet op de arbeidsongevallen omvat een specifieke erkenning van zelfmoord als arbeidsongeval en voorziet ook een schadeloosstelling. Hoe zit de vork precies in de steel?