Wetgeving

Nieuwe signalisatie uitzonderlijke transporten

Vanaf 1 september gelden verschillende nieuwe regels rond uitzonderlijk vervoer. Het KB dat de wijziging aanbrengt, bevat onder andere regels in verband met de signalisatie en signalisatiekledij.

Afwijkingen voor de binnenlands transport van gevaarlijke goederen bijgewerkt

De Europese Commissie geeft de lidstaten de toestemming om bepaalde afwijkingen vast te leggen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over het land. Een uitvoeringsbesluit van 6 mei 2013 wijzigt de lijsten van nationale afwijkingen, die het mogelijk maken rekening te houden met specifieke nationale omstandigheden. 

Nieuw uitvoeringsbesluit over vervoer gevaarlijke stoffen via binnenwateren

Op 30 januari 2013 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Opnieuw tweejaarlijkse herziening van ADR

ADR, de internationale regelgeving inzake het vervoer van transportgevaarlijke stoffen wordt om de twee jaar herzien om rekening te houden met de stand van de techniek, onvolkomenheden in de regelgeving weg te werken en lessen die geleerd zijn uit ongevallen en incidenten te incorporeren. De laatste versie, ADR2009 wordt nu bijgewerkt en hervormd tot ADR2011.

KB voert nieuwe regels in voor ‘opspatafschermingssystemen’

Op 9 mei verscheen in het Staatsblad het KB van 28 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit KB bevat nieuwe regels voor de opspatafschermingssystemen van vrachtwagens en hun aanhangwagens.

Rijgeschiktheidsattest: nodig of niet?

Talrijke werkgevers stellen zich vragen bij de bepalingen omtrent het rijgeschiktheidsattest. Moeten alle chauffeurs over een rijgeschiktheidsattest beschikken als ze een collega vervoeren? Hieronder vindt u een stand van zaken omtrent de huidige bepalingen rond het rijgeschiktheidsattest. Een reglementering waarover de voorbije maanden heel wat inkt is gevloeid.

Ladingzekerheid: Versnelling van lading op de laadvloer

Met het verschijnen van het nieuwe Koninklijk Besluit (1) heeft de transportsector duidelijkere regels voor ladingzekerheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vervoerder, maar ook voor de belader, de afzender en de voertuigconstructeur. In dit nummer gaat ingenieur-licentiaat Willy van Praet verder in op de verschillende aspecten van ladingzekerheid.

Meer duidelijkheid over ladingzekerheid

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende ladingzekerheid verduidelijkt een materie waarvoor er tot voor kort enkel vage, algemene regels waren. Die verduidelijking heeft gevolgen voor de vervoerder, maar ook voor de verlader, de afzender en zelfs de voertuigconstructeur.

Wetgeving brengt duidelijkheid over ladingzekerheid

Ladingzekerheid staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Dat heeft alles te maken met het verschijnen van een nieuw Koninklijk Besluit. Vroeger waren er enkel vage, algemene regels. Het KB geeft duidelijker regels. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de vervoerder, maar ook voor de belader, de afzender en zelfs de voertuigconstructeur. In dit en volgende nummers gaat ing.-lic Willy van Praet in op de verschillende aspecten van ladingzekerheid.

Europese inslag voor het KB Ladingzekering

‘Verlies van lading ergens op de openbare weg’, het is een vaak te horen boodschap tijdens de verkeersflashes op de radio. En deze stroom van meldingen van ladingverlies is slechts het topje van de ijsberg. Verlies van lading houdt heel wat ellende ter plaatse in, voor verschillende partijen. De gevolgen zijn velerlei: beschadigde lading, een verkeersongeval ten gevolge van het aanrijden van de lading, tijdverlies bij alle weggebruikers die door het ladingverlies in de verkeersfile staan. De wetgever wil ook iets aan deze problematiek doen en heeft een KB uitgevaardigd met verwijzing naar een Europese richtlijn waarin bepalingen voor ladingzekering vastgelegd worden. In dit artikel wordt de achtergrond en de Europese context geschetst. In een volgend artikel komen we terug op de technische achtergrond van ladingzekering en juridische betrokkenheid van de belader.